Национален съвет за наука и иновации

Начало » Наука » Политики и инициативи » Национален съвет за наука и иновации

С Ъ С Т А В
НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА НАУКА И ИНОВАЦИИ

1. Национален съвет за наука и иновации в състав:

 1. Проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката – председател
 2. Ирина Щонева – заместник-министър на икономиката и индустрията;
 3. Анастасия Маринова – държавен експерт в дирекция „Държавни разходи“ на Министерство на финансите;
 4. Проф. дн инж. Мартин Банов – председател на Селскостопанската академия;
 5. Доц. д-р- Илиян Костов – директор на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ на Министерство на земеделието и храните;
 6. Акад. Юлиан Ревалски – председател на Българската академия на науките;
 7. Акад. Константин Хаджииванов – член на Управителния съвет на Българската академия на науките;
 8. Проф. Ергюл Таир – член на Управителния съвет на Българската академия на науките;
 9. Проф. Нели Косева – главен научен секретар на Българската академия на науките;
 10. Акад. Лъчезар Трайков – председател на Съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет – София;
 11. Проф. дфн Анастас Герджиков – ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“;
 12. Проф. д-р Димитър Димитров – ректор на Университета за национално и световно стопанство ;
 13. Проф. д-р Христина Янчева – ректор на Аграрния университет – Пловдив;
 14. Проф. дтн Иван Кралов – ректор на Техническия университет – София;
 15. Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова – ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет – София;
 16. Проф. дюн Борис Велчев – ректор на Висшето училище по застраховане и финанси;
 17. Проф. Красимира Станева – член на Управителния съвет на Съвета за стопанска инициатива;
 18. Боян Бойчев – член на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 19. Проф. Иван Ячев – председател на Федерацията на научно-техническите съюзи България;
 20. Проф. Жельо Владимиров – председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

2. Националният съвет за наука и иновации е с мандат от 5 години без право на повече от два последователни мандата. 
3. Функциите на НСНИ са:

 • участва в разработването на Националната стратегия за научни изследвания и в подготовката на доклада за състоянието и развитието на научните изследвания в научните организации и висшите училища;
 • дава становище по докладите на научните организации и висшите училища за състоянието на научната и изследователската дейност в тях;
 • дава становища за участието на Република България в международното научно сътрудничество;
 • изготвя анализ за състоянието на научните изследвания и научното сътрудничество на Република България;
 • по искане на министъра на образованието и науката дава становища и по други въпроси, свързани с развитието на научните изследвания.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения