Дванадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 14 декември 2021 г.

Начало » Професионално образование » Форум ПОО » Консултативен съвет по професионално обучение и образование » Дванадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование – 14 декември 2021 г.

Дванадесето заседание на Консултативния съвет по професионално обучение и образование
14 декември 2021 г.

Тема на заседанието: Текущо състояние на стратегическите и оперативните приоритети в ПОО, прием 2021/2022. Теми за работа на КСПОО през 2022 г. – предложения

Резюме на заседанието:

КС по ПОО обсъди годишната си работна програма за 2022 г., която включва теми като: Актуализиране на законодателството в областта на професионалното образование и обучение, включително и обучението на възрастни; Единна система за прогнозиране на необходимите квалификации, с оглед на настоящите и бъдещи нужди на пазара на труда (професии на бъдещето); План-прием за учебната 2022-2023 г.; Кариерно ориентиране; Разработване на цялостен подход за разработване, консултиране, валидиране и утвърждаване на учебно и изпитно съдържание.

По време на заседанието беше направен преглед на текущото състояние на стратегическите и оперативните приоритети в ПОО. Участниците се запознаха с напредъка по разработваната с експертната подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „Стратегия на уменията“; изпълнението на Националните програми за развитие на образованието за 2021 г.; реализиран план-прием за учебната 2021-2022 г. и планиране на план-прием за учебната 2022/2023 година. По отношение на план-приема се дискутираха въпроси за важността на ранното кариерно ориентиране и въвеждането на секторния подход и създаване на Секторни съвети на уменията с цел преодоляване на дефицита на надеждна прогнозна информация за професиите на бъдещето, а така също и на подробна информация за потребностите на пазара на труда.

Дискутира се и предстоящото цялостно обновяване на образователната среда и оборудване на поне 24 професионални училища с цел превръщането им в интердисциплинарна учебна среда (центрове за високи постижения) за осигуряване на обучение в приоритетни икономически сектори с акцент върху дигитализацията и зелените технологии (Компонент „Образование и умения“, инвестиция 2 „Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и качествена среда за учене и иновации“ на Националния план за възстановяване и устойчивост).

(публикувано на 15.09.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения