Материали, насоки, документи

Начало » Професионално образование » Дуално обучение » Материали, насоки, документи

 

Стратегическа визия за развитие на дуалното обучение (публ. 17.10.2023 г.)


НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
(Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) (Обн. - ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)


Практическо ръководство за дуално обучение

Програма за обучение на наставници за придобиване на основни педагогически и психологически знания и умения при работа с обучаваните за осъществяване  обучение чрез работа (дуална система на обучение), утвърдена със Заповед РД№09-997/02.04.2019 г. на министъра на образованието и наука

Заповед № РД09-495/21.02.2020 г. за утвърждаване на удостоверение за обучение на наставници (публ. 21.02.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения