Подбор на външни членове на Одитния комитет на МОН

Начало » Документация » Конкурси » Подбор на външни членове на Одитния комитет на МОН » Подбор на външни членове на Одитния комитет на МОН

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А

(публ. 07.11.2023 г.)

На основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, във връзка със Заповед № РД09-3556/ 02.11.2023 г. на министъра на образованието и науката

ОБЯВЯВАМ ПРОЦЕДУРА

за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на образованието и науката

1. Изисквания към кандидатите за членове на одитния комитет:

  • да имат придобита минимална образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • да имат минимален професионален опит - най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
  • да не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18, ал. 4 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;

2. Начин на провеждане на подбора:

  • преглед на представените от кандидатите необходими документи;
  • интервю с допуснатите по документи кандидати:1. разбирането на кандидата за целите на организацията, предизвикателствата, пред които е изправена, и съществените рискове; 2. спецификата на съответната организация и степента, до която кандидатът познава правната рамка за дейността й; 3. вижданията на кандидата за управлението на риска в организацията, управлението и ролята на вътрешния и външния одит; 4. вижданията на кандидата за ролята и мястото на одитния комитет.

3. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за участие в процедурата /Приложение № 1 към чл. 6 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор/;
  • Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“;
  • Копие от документи, удостоверяващи наличието на професионален опит на кандидата: трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор, придружен със справка за осигурителния доход за социално осигуряване, издадена от съответната компетентна институция и др.) Документи, удостоверяващи професионален опит на чужд език, следва да са преведени на български език, при спазване на изискванията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа
  • Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит – по преценка на кандидата.

4. Място и срок за подаване на документи:

Краен срок за подаване на документи – 17.11.2023 г., включително.

Документите следва да бъдат представени лично в 10-дневен срок от публикуване на обявлението в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Телефони за контакт: 02/9217 559.

5. Общодостъпно място, на което ще се обяви протокола с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и други съобщения във връзка с подбора – електронната страница на Министерството на образованието и науката: www.mon.bg и на информационното табло в административната сграда на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, , бул. „Княз Дондуков“ 2А.

6. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца, когато присъстват повече от половината от неговите членове.

7. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: възнаграждението за участие в заседанията на одитния комитет е равно на половин минимална работна заплата, но не повече от една минимална работна заплата за месец.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения