Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Начало » Документация » Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Изпълнителна агенция „Програма за образование“

sf.mon.bg

 

 


Разяснения във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по процедура „Модернизация на висшите училища“

(Дата на публикуване: 15.07.2022 г.)


Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

Покана за провеждане на обществено обсъждане

Проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (приложение към поканата)

(Дата на публикуване: 08.07.2021 г.)

Желаещите да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom, може да заявят своя интерес до 27.07.2021 г. на електронен адрес: [email protected]

За бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179 до 09.08.2021 включително


Информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“ ще се проведе онлайн
повече >>https://mon.bg/bg/100873

(публ. 15.01.2021 г.)

Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., организира онлайн информационен ден по процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“, който ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа. Основната цел на процедурата е чрез осигуряване на достъп до образование и обучение да се окаже подкрепа на уязвими групи за социално включване и за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които предоставят кариерно ориентиране и консултиране. Допустими асоциирани партньори са: общини – на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.

Заинтересованите страни, желаещи да участват в информационния ден, следва да се регистрират предварително до 18 януари 2021 г., включително, на следния линк:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

След попълване на регистрационната форма, на посочения в регистрацията електронен адрес съответният участник ще получи линк, с който ще може да влезе в срещата.

Допълнителна информация за процедурата ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – www.opnoir.bg, както и в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове: 
https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+