Връзки с обществеността и протокол

Начало » Министерство » Обща администрация » Връзки с обществеността и протокол

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

 

Пресцентър: тел.: 02 9217 744, 02 9217 512, e-mail: [email protected]


  1. разработва програма за представяне дейността на министерството, осигурява провеждането на информационната политика на министерството, планира и координира осъществяването ѝ;
  2. организира информационни кампании за предварително представяне на подготвяни от  министерството проекти на нормативни актове;
  3. анализира и систематизира публикациите в средствата за масово осведомяване на общественото мнение за дейността на министерството;
  4. осигурява прозрачност и публичност на дейността на министерството;
  5. поддържа страницата на министерството в интернет.
  6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) организира протоколните представяния на министъра и на членовете на политическия кабинет;
  7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи сдружения, организации и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
  8. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и кръгли маси в министерството;
  9. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г., в сила от 01.11.2017 г.) подготвя и изпраща поздравителни и съболезнователни телеграми, поздравителни адреси и друга протоколна кореспонденция на министъра.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+