Често задавани въпроси

Начало » Иновативни училища » Често задавани въпроси

Въпрос: В трети клас, в един ден от седмицата ще се провежда мултидисциплинарно обучение, като в един модул се обедини учебно съдържание от 4 учебни предмета от различни културно-образователни области. Допустимо ли е в раздел А на новия учебен план да се изпише с общо име новият модул, който обединява тези 4 учебни предмета, и общият брой часове, който сумарно е с 0,5 час повече от сумата от броя часове по предметите по рамковия учебен план? За модула ще бъде представена учебна програма, която интегрира учебното съдържание по тези 4 предмета.

Отговор:
Съгласно § 24, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование учениците, които през учебната 2016/2017 година постъпват в І и в V клас, учениците, които през учебната 2017/2018 година, учебната 2018/2019 година и учебната 2019/2020 година постъпват в І, в V и в VІІІ клас, както и учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в VІІІ клас, се обучават по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на този закон.
През посочените учебни години останалите учениците се обучават и завършват обучението по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени при условията и по реда на отменените Закон за народната просвета и Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
Законът за степента на образованието, общообразователния минимум и учебния план – чл. 20, ал. 1, определя учениците да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище, освен ако друго не е предвидено със закон.
Общообразователната подготовка в училищното образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети.
Изключения се допускат при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за учебния план за иновативните училища, в които общообразователната подготовка в средната степен може да се придобива чрез изучаване на интегративни учебни предмети, както и на нови допълнителни общообразователни учебни предмети, различни от посочените в чл. 3, ал. 1 на Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка.


Въпрос: Имаме Гугъл платформа, до която достъпът е с потребителско име и парола. За да имате достъп до приложените линкове, които да разглеждате, трябва да Ви дадем достъп с потребителско име и парола или да постъпим по друг начин?

Отговор:
Линковете трябва да водят до съответния документ; документите трябва да могат да бъдат преглеждани и записвани свободно, и препращани, без да се иска разрешение от подателя на проекта.


Въпрос: Как трябва да изглеждат декларациите от родителите? Трябва ли да се сканират всички декларации и да се изпратят? Може ли текстът на декларацията да бъде на документ и вместо всеки родител да се подписва на отделна декларация, да се направи списък на родителите с подписи за съгласие, който да придружи документа?

Отговор:
Декларация от родител може да бъде изтеглена от електронния формуляр – т. 12, единна е за всички, като се попълва от родителя за всяко дете и се регистрира с входящ номер в Дневника за входяща и изходяща кореспонденция на институцията. Съхранява се в училището. Не се прикачват декларации на родителите в електронния формуляр. Директорът декларира наличието им в училището. Прикачва се протоколът от заседанието на Обществения съвет, от който да е видно, че Общественият съвет декларира съгласие за участие на учениците, които ще бъдат приети в I, V, и VIII през учебната 2017/2018 година, ако същите ученици участват в иновацията.


Въпрос: Декларацията на Обществения съвет в свободен текст ли трябва да бъде?

Отговор:
Декларацията на Обществения съвет е в свободен текст и се прикачва към електронния формуляр в съответното поле. Там може да се качи протоколът от заседанието на Обществения съвет, от който да е видно, че е взето решение за участие на тези ученици в иновацията.


Въпрос: Училищен проект за иновации с нов учебен план и нови учебни програми за кои класове могат да се прилагат?

Отговор:
Училищните проекти за иновации, които се отнасят до разработване по нов начин на учебни планове или учебни програми могат да бъдат само за учениците, които през учебната 2017/2018 г. са в  І, II, V, VI и в VІІІ клас.


Въпрос: Могат ли специализираните училища – спортни, по културата и по изкуствата, да представят проект за иновация?

Отговор:
Училищата по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2, 3 от Закона за предучилищното и училищното образование – спортните училища, училищата по културата и училищата по изкуствата, могат да бъдат определяни за иновативни училища.


Въпрос: При въвеждане на интегрирани или нови учебни предмети общият брой учебни часове за тези предмети не може да надвишава 10% от общия брой учебни часове. Може ли да надвишава 10% от общия брой учебни часове за всеки клас?

Отговор:
При включване в раздел А и в раздел Б в учебния план на нови или интегрирани учебни предмети/модули от професионалната подготовка общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10 % от общия брой учебни часове за всеки етап.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения