Връзки

Начало » Други институции » Връзки

Други институции

Регионални управления на образованието

Телефони, e-mail и web адреси на Регионални управления на образованието


Образователни сайтове

Информация относно ЕС за деца, младежи и учители

http://europa.eu/kids-corner

Детски кът

http://europa.eu/kids-corner/index_bg.htm

Кът на учителя

http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

E-образование

http://www.e-edu.bg

Национален образователен портал

http://start.e-edu.bg

Българският портал на знанието

www.znam.bg

Национална мрежа от виртуални библиотеки

www.bvu-bg.eu/nmvb

Информационен портал "Мрежа на учителите новатори"

www.teacher.bg

Европейски образователни програми

www.hrdc.bg


Центрове

Институт по публична администрация

www.ipa.government.bg

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

http://coiduem.mon.bg

Център за развитие на човешките ресурси

www.hrdc.bg

Национален център за информация и документация (НАЦИД)

www.nacid.bg

Регулирани професии в Република България

http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=40

Център на учебно-тренировъчните фирми в средните професионални училища

www.buct.org

Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО)

www.ckoko.bg

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

www.niod.bg

Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури

www.nbimcc.org


Държавни агенции и комисии

Национална агенция за оценяване и акредитация

www.neaa.government.bg

Национална агенция за професионално образование и обучение

www.navet.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето

www.sacp.government.bg

Комисия за защита на личните данни

http://cpdp.bg


Организации, предлагащи ученически отдих

"Ученически отдих и спорт" ЕАД

www.uos-ead.eu

Център за отдих и обучение - София

www.mon-coo.com


Регистри

Административeн регистър

http://iisda.government.bg/

Регистър на обществените поръчки

www.aop.bg

Държавни институции

Президент

www.president.bg

Парламент

www.parliament.bg

Министерски съвет

www.government.bg

Портал за децентрализация

www.self.government.bg/contacts

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mlsp.government.bg

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

www.mi.government.bg

Министерство на вътрешните работи mvr.bg

Министерство на труда и социалната политика

https://www.mlsp.government.bg/

Министерство на финансите

www.minfin.bg

Министерство на отбраната

www.md.government.bg

Министерство на правосъдието

www.justice.government.bg

Министерство на външните работи www.mfa.bg

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

www.mtitc.government.bg

Министерство на земеделието, храните и горите

www.mzh.government.bg

Министерство на здравеопазването

www.mh.government.bg

Министерство на културата

www.mc.government.bg

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Министерство на младежта и спорта

http://mpes.government.bg


Университетски електронни страници

Списък на университетските електронни страници


Проект "Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища"

http://unitraining.mon.bg

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения