Роден език и култура зад граница

Начало » За българите зад граница » Роден език и култура зад граница


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2023 г.

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“

Актуализиран списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3. (публ. 25.10.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ - Модул 1 за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. - 2023 г. – първи транш, суми за прихващане и втори транш по НП „Роден език и култура зад граница (публ. 25.10.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3 - 2023 г. (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - Модул 1  за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. - 2023 г. - първи транш, суми за прихващане, втори транш (публ. 22.08.2023 г., акт. 24.08.2023 г.)

Кандидатстването с проект за българско неделно училище в чужбина – дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. от Модул 1 се извършва само чрез електронната платформа https://world.mon.bg.

Проектите се подават в срок до 05 юли 2023 г.


Заповед № РД09-1310/28.06.2023 г. за утвърждаване на Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2023 г.; (публ. 30.06.2023 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ – 2023 г. (публ. 30.06.2023 г.)


Ръководител: Ваня Балчева – и. д. директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 430, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected];
Дарина Панайотова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected];
Владима Попова-Натова – държавен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected];
Николай Николов – главен експерт в отдел „Образование на българите зад граница“, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected].


Национална програма „България – образователни маршрути“ 2023 г.

(публ. 02.06.2023 г.)

Национална програма „България – образователни маршрути“


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2022 г.

(публ. 17.05.2022 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Заповед № РД09-3943/ 17.08.2022 за утвърждаване на Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по НП „Роден език и култура зад граница“ – 2022 г. (публ. 18.08.2022 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерския съвет (публ. 18.08.2022 г.)


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 18.05.2022 г.) 

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" 2022 - Модул 1 за дейности по т. 4.2.1, т. 4.2.2. и т. 4.2.3. - 2022 г. - втори транш (публ. 01.12.2022 г.)

Кандидатства се от 20 май до 20 юни 2022 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg


Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - Модул 1 за дейностите по 4.2.1., т. 4.2.2. и т. 4.2.3 - 2022 г. (публ. 26.07.2022 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - Модул 1 за дейности по Т.4.2.1, Т.4.2.2. И Т.4.2.3. - 2022 г. - първи транш (публ. 26.07.2022 г.)


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 18.05.2022 г.)

Списък на одобрените проекти по Модул 3 „Партньорства“ от НП „Роден език и култура зад граница“ – 2022 година (публ. 01.12.2022 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 20 май до 20 юни 2022 година, на адрес:

България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване


Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]  
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]  
Ваня Балчева – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected] 
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected] 
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected] 


Национална програма „Роден език и култура зад граница“ 2021 г.

(публ. 31.03.2021 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“


 

Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 06.04.2021 г.)

Кандидатства се от 04 май до 04 юни 2021 година чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма "Роден език и култура зад граница" - 2021 г. - втори транш (публ. 04.10.2021 г.)

Правила за отчитане на дейността и на средствата, предоставени по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, одобрена с РМС № 257 от 25.03.2021 г., утвърдени със Заповед № РД09-1591/05.08.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 05.08.2021 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране за дейностите по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3 от Модул 1 от Национална програма "Роден език и култура зад граница" - 2021 г. - първи транш (публ. 05.08.2021 г.)


Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница"  - 2021 г.,  модул 1, дейности по т. 4.3.1., т. 4.3.2. и т. 4.3.3. (публ. 19.07.2021 г.)


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 06.04.2021 г.)

Проектите се изпращат на хартиен носител от 04 май до 04 юни 2021 година, на адрес:
България, София 1000,
бул. „Княз Дондуков“ № 2А,
Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Формуляр за кандидатстване (публ. 06.04.2021 г.)


Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]  
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]  
Ваня Балчева – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 590, e-mail: [email protected] 
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02 9217 582, e-mail: [email protected] 
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected] Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението, организирано в чужбина компонент български език (публ. 11.02.2021 г.)

Учебна програма по БЕЛ за XII клас за обучението,организирано в чужбина компонент литература (публ. 11.02.2021 г.)12. Национална програма „Роден език и култура зад граница“ съгласно приложение № 12, oдобренa с  Решение № 285 от 30 април 2020 г. на Министерския съвет

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Роден език и култура зад граница“

Правила за отчитане  на дейността и на средствата, предоставени  по Националната програма „Роден език и култура зад граница”, утвърдени със Заповед РД09-1364/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 19.06.2020 г.)


Модул 1 „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“ (публ. 11.05.2020 г.)

Кандидатства се чрез електронната платформа https://world.mon.bg

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - модул 1 - 2020 г. (публ. 07.12.2020 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Модул 1 от Националната програма "Роден език и култура зад граница" - 2020 г. - първи транш (публ. 20.08.2020 г.)

Списък на кандидатите с одобрените стойности на проектите за финансиране по Националната програма "Роден език и култура зад граница" - модул 1 - 2020 г. (публ. 29.07.2020 г.)

Срок за кандидатстване по Модул 1: 11 юни 2020 г.


Модул 3 „Партньорства“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Проектите за кандидатстване по Модул 3 се изпращат на хартиен носител на адрес: България, София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, Министерство на образованието и науката (за Националната програма „Роден език и култура зад граница“).

Списък на одобрените проекти по Модул 3 „Партньорства“ на НП „Роден език и култура зад граница“ (публ. 08.12.2020 г.)


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217579, e-mail: [email protected]  
Лица за контакт:
Асен Петров – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217428, e-mail: [email protected]  
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217769, e-mail: [email protected]  
Ваня Балчева – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217590, e-mail: [email protected] 
Владима Попова-Натова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02/9217582, e-mail: [email protected] 
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217447, e-mail: [email protected] 


Учебна 2019-2020 година

Учебна програма по учебния предмет история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 1) (публ. 12.08.2019 г., акт. 06.07.2021 г.)
Учебна програма по учебния предмет география и икономика за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 2)
Разпределение на учебното време за обучението, организирано в чужбина, за учебната 2019-2020 година
(Публикувано на 12.08.2019 г.)


Лица за контакт по въпроси, свързани с дейността на българските неделни училища (БНУ) в чужбина, на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“ и на лекторатите по български език, литература и култура към чуждестранни университети

Учебна програма по учебния предмет история и цивилизации за средна образователна степен (VIII – ХII клас) за обучението, организирано в чужбина (Приложение № 1) (публ. 12.08.2019 г., акт. 06.07.2021 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения