Преподавател БЕЛ

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Преподавател БЕЛ

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА
град София  1000,  бул. „Княз Дондуков”  №  2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, чл. 6 от Протокола за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна и чл. 10 от Протокола за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на просветата и младежта на Република Молдова

ОБЯВЯВА   КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2017/2018 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Украинско-българския многопрофилен лицей, гр. Приморск, Запорожка област, Украйна;
 2. Преподавател по български народни танци в Болградската гимназия  „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна;
 3. Преподавател по българска народна музика и фолклор в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна;
 4. Преподавател по български народни танци в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова.

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели по български език и литература през последните три години да са действащи учители на трудов договор в български висши или средни училища на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и българска народна музика и фолклор могат да бъдат музиканти и/или хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по български народни танци и българска народна музика и фолклор да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата;
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • За преподавател по български народни танци в Болградската гимназия  „Г. С. Раковски“, гр. Болград, Одеска област, Украйна
  • да има опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа;
  • с предимство се ползват кандидатите, които имат собствено творчество, създадени и поставени авторски танци на фолклорна основа.
 • За преподавател по българска народна музика и фолклор в гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна
  • да има опит в работата с деца и възрастни;
  • да притежава организационни способности за водене на извънкласна и клубна работа.

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 6 април 2017 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 1.    Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 2.    Формуляр (по образец) за участие в конкурса – Приложен по-долу;
 3.    Копие от трудова книжка;
 4.    Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 5.    Копие от диплома за висше образование;
 6.    Подробна автобиография;
 7.    Актуална снимка;
 8.    Списък на публикации (ако има такива).

    * * *

 • Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 часа до 19,00 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.
 • Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.
 • Подадените документи не се връщат на кандидатите.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.
 • Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения