ОПАК

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » ОПАК

Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА)


Проект „ePORT - създаване на уеб-базиран документен портал на Министерството на образованието и науката за прозрачно и ефективно обслужване на граждани и бизнес“

Повече


Проект

„Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на МОН за целите на автоматизирания обмен и окрупняването им в нова електронна административна услуга - електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование“


Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез специализирано обучение”


Проект „Повишаване квалификацията на служителите в МОН чрез чуждоезиково обучение”


Проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България”

Проектът „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България” е насочен към организационно усъвършенстване на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България, осигуряващо увеличаване на капацитета, ефективността и ефикасността при провеждане на националната политика в областта на науката и научните изследвания.

Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Министерство на образованието, младежта и науката.

Проектът се изпълнява от обединение "Капацитет за бъдещето". Интернет страницата на проекта е: http://science.strategma.bg/.

Специфични цели на проекта

  1. Оценка на състоянието и функционалните връзки между структурите и институциите, които осигуряват формулирането и реализацията на националната научна политика;
  2. Организационно усъвършенстване – премахване на дублиращи се функции и изграждане на капацитет за ефективна и ефикасна реализация на политика в областта на науката и научните изследвания;
  3. Създаване на механизъм за ефективна съвместна работа и координация между структурите и институциите, които подпомагат органите на изпълнителната власт при провеждане на научната политика на Република България.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения