Процедура BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“

Начало » Наука » Новини и събития » Процедура BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“

Откриване на процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост

(публ. 13.09.2023 г.)

Изпълнителна агенция „Програма за образование“ открива процедура чрез директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“ за изпълнение на инвестиции по Механизма за възстановяване и устойчивост. Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на науката на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 2 „Научни изследвания и иновации“, Инвестиция 1 (C2.I1) „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е осигуряване на национално финансиране на проектни предложения, подадени от български висши училища и научноизследователски организации, получили висока оценка „над праговете“ (над 10 точки) от Европейската комисия (ЕК), но неполучили европейско финансиране поради бюджетни ограничения в работната програма по част „Разширяване на участието и укрепване на Европейското научноизследователско пространство“ на Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, от Механизма за възстановяване и устойчивост. Общият размер на финансирането е 8 551 281,88 лева с ДДС.

Конкретни крайни получатели по процедура BG-RRP-2.005 „Изграждане на връзки (туининг)“ са Университет по библиотекознание и информационни технологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Технически университет – София, в качеството си на българските координатори по проектните предложения, получили висока оценка „над праговете“ от ЕК, но неполучили европейско финансиране в рамките на конкурсна сесия HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01 на Рамкова програма „Хоризонт Европа“.

Поканата, в която са посочени условията за получаване на средства от Механизма и условията за изпълнение на одобрените инвестиции, е публикувана на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg и http://opnoir.bg/.

Крайният срок за кандидатстване е 02.10.2023 г., 17:30 часа, чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020. Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с Поканата до 21 дни преди изтичането на срока за кандидатстване в писмена форма чрез Информационната система за Механизма ИСУН 2020, секция „Разяснения по процедурата“. Разясненията се дават по отношение на Поканата, не съдържат становище относно качеството на предложението и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите на кандидата и разясненията на СНД се съобщават (публикуват) на интернет страницата на ИАПО http://opnoir.bg/?go=page&pageId=437, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в Информационната система за Механизма ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от 14 дни преди изтичането на срока за кандидатстване. Повече информация може да намерите тук.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения