Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в ПОО“

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ » Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в ПОО“

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

   

 

Информация за проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Обща информация за проекта:

Проектът BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ се изпълнява по Приоритетна ос „Образование и учене през целия живот“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът стартира  на 12.01.2017 г. със срок на изпълнение 24 месеца.

Бенефициент е Министерство на образованието и науката с партньор Националната агенция за професионално образование и обучение и асоциирани партньори Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на независимите синдикати в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“.

Проектът „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“ е насочен към създаване на предпоставки за осъществяване на професионално образование и обучение, ориентирано към резултатите, а не към целите на обучението, организирано в модулна форма на обучение. Професионалното образование и обучение, организирано в „модули“, допринася за хоризонталната проходимост в системата, създава условие за организиране на кратки квалификационни курсове (по „част от професия“), съобразно потребностите на отделните лица, подпомага процедурите по валидиране на умения, придобити извън образователната система.

Предвидено е в рамките на проекта да се създаде методика, подпомагаща екипите, които разработват учебните планове и програми на базата на ДОС, при спазване на актуалната нормативна уредба. Включването на работодателските организации като асоциирани партньори в проекта цели идентифициране на правилните компетенции, които трябва да се усвояват в ПОО, и които отговарят на търсенето на бизнеса. Ясно разписаните „резултати от учене“ и модулните учебни планове и програми са предпоставка за привличане на повече предприятия в осъществяване на „дуално обучение“. Включването на нови технологии в обучението, както и различната организация на учебния процес (модулите съчетават теория и практика), ще допринесе за по-голяма атрактивност и привличане на повече кандидати за професионално образование и обучение. В обучение, организирано в модули и разписано в „единици резултати от учене“, е възможно въвеждане на кредитната система, което е стъпка напред и в усилията да бъдат убедени висшите училища да признават резултатите от учене, усвоени в системата на ПОО.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е изграждане на практически пътища за въвеждане и прилагане на основните принципи и характеристики на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение чрез въвеждане на модулен подход на обучение (ECVET).

Специфичните цели са:

 • Осигуряване на гъвкав достъп  за придобиване на професионална квалификация в контекста на ученето през целия живот;
 • Подобряване на условията за придобиване на компетентности, адекватни на потребностите на пазара на труда, чрез осъществяване на пряка връзка между обучението и изискванията на бизнеса;
 • Развитие на възможностите за натрупване на кредити в професионалното образование и обучение и осигуряване на плавен преход към висше образование и/или включване в пазара на труд;
 • Създаване на предпоставки за децентрализиране на системата на професионалното образование и обучение чрез усъвършенстване на умения за разработване и прилагане на учебна документация в реален учебен процес.

Дейности:

 • Разработване на държавни образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по 20 професии;
 • Разработване на методическо ръководство за разработване на модулна  учебна документация;
 • Разработване на модулни учебни пакети за двадесетте професии, за които са разработени държавни образователни стандарти;
 • Разработване на национални изпитни програми по двадесет професии;
 • Провеждане на обучения за въвеждане на кредити в професионалното образование и обучение, в контекста на европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET) и за прилагане на модулната организация на обучение;
 • Въвеждане на разработените ДОС, учебни планове, програми и НИП в процеса на професионално образование и обучение;
 • Провеждане на кръгли маси, работни срещи, национални и регионални обучителни семинари по области с участието на директори и учители от професионални гимназии, преподаватели от центрове за професионално обучение и други заинтересовани страни.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения