Външни европейски програми

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Външни европейски програми

Дирекция „Външни европейски програми"

Мария Василева-Вълова

директор

тел.: 02 424 1113
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Виолета Иванова-Грънчарова, младши експерт, тел.: 02 424 1124, e-mail: [email protected]


Дирекция „Външни европейски програми" изпълнява функциите на програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими социални групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП):

 1. отговаря за разработването и цялостното изпълнение на програмата, съфинансирана със средствата на ФМ на ЕИП;
 2. разработва системите за контрол и мониторинг на програмата;
 3. отговаря за разработването на насоки за набиране на проектни предложения по отделните операции на програмата;
 4. обявява публичните покани за набиране на проектни предложения;
 5. отговаря за оценката на получените проектни предложения (включително по предефинирани от програмата проекти);
 6. подготвя и сключва договори за изпълнение на одобрените за финансиране проекти;
 7. провежда обучения на бенефициентите за изпълнение на проектите в съответствие с изискванията на Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
 8. осъществява контрол върху изпълнението на сключените договори с бенефициентите, включително извършва проверки на място;
 9. верифицира разходите и извършва плащанията по програмата; разработва писмени правила и процедури за верификация, като съхранява информацията и констатациите от всяка извършена верификация, включително информацията за предприети мерки в случай на констатирани нередности;
 10. отговаря за въвеждането и използването от страна на бенефициентите на отделна сметка или адекватна счетоводна аналитичност, както и на система за записване и съхранение в електронна форма на счетоводната информация по изпълнението на проектите;
 11. анализира рисковете и предприема съответни мерки за тяхното преодоляване и/или минимизиране с оглед на ефективното изпълнение на програмата и постигане на предвидените в нея резултати;
 12. осигурява публичност и обществена информираност за дейности и събития, свързани с изпълнението на програмата;
 13. координира изработването и поддържането на сайт на програмата (на български и на английски език);
 14. изготвя междинни доклади и годишен доклад, както и заключителен доклад за цялостното изпълнение на програмата.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+