Информационни дни Х2020 през 2017 г.

Начало » Наука » Архив » Архив "Хоризонт 2020" » Информационни дни Х2020 през 2017 г.

Информационни събития за възможностите за кандидатстване по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

В края на 2017 г. дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) проведе национален семинар - рали с основна тема „Подготовка на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

За периода 28.09 - 18.12.2017 г. в София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Габрово и Плевен бяха проведени 14 информационни събития с цел популяризиране на възможностите за кандидатстване по Рамковата програма. Участие в тях взеха повече от 450 представители на научни и бизнес организации. Основни лектори бяха представителите на националната контактна мрежа на „Хоризонт 2020“ и експертите от дирекция „Наука“, МОН.

На 28 септември 2017 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“. Представени бяха възможностите за кандидатстване по Twinning и ERA Chairs, както и проект „Maxima“ финансиран по „Хоризонт 2020“ с координатор Технически университет – Варна.

На 29 септември 2017 г. в Централното управление на Българската академия на науките в гр. София се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“. Отново бяха представени възможностите за кандидатстване по Twinning и ERA Chairs, както и проект „Materials Networking“ финансиран по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

На 03 октомври 2017 г. в Бургаския свободен университет се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Приобщаващи новаторски и мислещи европейски общества“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 04 октомври 2017 г. в Тракийския университет, Стара Загора, се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 18 октомври 2017 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. В допълнение бяха представени и приоритетите в областта на „Научните изследвания и иновации“, които ще бъдат отстоявани по време на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС.

На 19 октомври 2017 г. в община Габрово се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 20 октомври 2017 г. в Медицинския университет – Плевен, се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Съвместен изследователски център“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Отново бяха представени приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научните изследвания и иновациите“.

На 24 октомври 2017 г. в София Тех Парк се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Иновации в малките и средни предприятия“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 01 ноември 2017 г. пред Съюза на изобретателите в България бяха представени възможностите за кандидатстване по работна програма 2018-2020 г. на „Хоризонт 2020“. Силен акцент отново беше поставен и върху приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научните изследвания и иновациите“.

На 07 ноември 2017 г. в Централното управление на Българската академия на науките се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по схемата за обмен на персонал от изследователи и иноватори (RISE) на дейностите по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

На 04 декември 2017 г. в Българския център на жените в технологиите се проведе информационен ден, на който бяха представени възможностите за кандидатстване по работна програма 2018-2020 в направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 30 ноември 2017 г., 08 декември 2017 и 18 декември 2017 г. в София Тех Парк се проведоха информационни дни, на които бяха представени възможностите за кандидатстване в направления „Бъдещи и навлизащи технологии“, „Иновации в малките и средни предприятия“, „Сигурни европейски общества“, „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, вътрешно-водни и морски изследвания“, „Наука със и за обществото“ и „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. В информационния ден на 18.12.2017 г. участие взе и г-н Андрей Новаков – евродепутат ГЕРБ/ЕНП.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения