Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите"

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » Програма „Учене през целия живот” » Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите"

Проект „Партньорство за продължаваща квалификация и обучение на учителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЕКТ „ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ"
ПРОГРАМА ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Партньорският проект по програма Леонардо да Винчи, в който МОМН е представен от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието навлезе в третия си етап. Проектът има за цел да предложи на националните власти на страните-партньори модел за организиране на продължаващата квалификация на учителите, базиран на направени изследвания и съчетаващ добрия опит на всички партньори, при отчитане на националните особености. Партньори по проекта са НИОКСО от страна на РБългария, Birmingham City University - Великобритания, University of Beira Interior - Португалия, University of Zilina - Словакия и Парижката търговска камара. Описание на проектната идея и части от осъществените изследвания, които са преведени на български език, са налични на адрес http://teacher-development.wikispaces.com.

В първите етапи на проекта се изготви обобщение на тема „Начална квалификация на учителите" - анализ на информацията, предоставена от партньорите, идентифициране на прилики, проблемни области и препоръки. Основен акцент на втория етап беше работата по индивидуалното анкетиране на учители, като България беше първата държава, в която това се провежда. Партньорите оцениха резултатите от тази дейност като изключителни по важност за проекта, като изказаха задоволството си от създадената1 организация от страна на НИОКСО и интересните идеи. обсъдени с интервюираните преподаватели. Обсъден бе план за разпространение на резултатите от работата По Проекта, дейност, в която водещ партньор е НИОКСО.

Партньорите направиха преглед на пилотното провеждане на електронната анкета, която ще обхване представители на всички преподаватели в държавите-участнички (минимум 200 човека): учители в детска градина, начален етап, среден и гимназиален етап, университетски преподаватели и преподаватели на възрастни, като електронната анкета беше преведена на езиците на партньорите, качена онлайн и попълнена пилотно от минимум 6 човека от всяка държава - по един представител от всяка група преподаватели. Бяха анализирани направените препоръки от анкетираните, като участниците се запознаха с възможностите за кръстосани справки, извадки и сравнения, които дава софтуера, и които могат да бъдат получени след окончателното провеждане на електронното допитване.

Настоящият етап включва провеждане на електронното допитване в страните-партньори по проекта. Въпросите от електронната анкета вече са налични онлайн. МОМН и НИОКСО отправят покана към преподавателите от всички образователни институции да участват в анкетата, която може да бъде намерена на адрес http://www.survey.bris.ac.uk/bcu/pactt-bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения