Учебни планове и програми по класове

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове

Учебни програми

Учебни програми по физическо възпитание и спорт (общообразователна подготовка)
утвърдени със Заповед № РД09-2242/ 05.09.2023 г. на министъра на образованието и науката. Приложените учебни програми влизат в сила от учебната 2023-2024 година.(публ. 07.09.2023 г.)

Изменени учебни програми по предмети за V, VI и VII клас (публ. 20.01.2020 г.)
Учебните програми, изменени и допълнени със Заповед № РД09-3582/22.12.2020 г., Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г. и Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г., започват да се прилагат поетапно от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите

Учебни програми по компютърно моделиране и информационни технологии за V, VI и VII клас, утвърдени със Заповед РД09-2819/09.10.2020 г. на министъра на образованието и науката (публ. 14.10.2020 г.)

Учебни програми по специални учебни предмети за ученици с увреден слух в сила от учебната 2019-2020 година

Учебни програми по специални учебни предмети за ученици с увреден слух , утвърдени със Заповед № РД09-2495/30.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 09.10.2019 г., актуализирани 29.10.2019 г.)


Заповед №РД09-1588/20.06.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на система за оценка на физическата дееспособност на учениците от I – XII клас (публ. 30.09.2019 г.)


Учебни програми за профилирана подготовка за осигуряване на профилираното обучение на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година постъпват в ХІI клас

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година

Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020-2021 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година

Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021-2022 година, утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката


Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни

Адаптирани учебни програми за обучение на възрастни в курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиален етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, утвърдени със Заповед № РД09-5572/31.10.2017 г.


Учебни програми по български език като чужд


Учебни програми по религия

Учебни програми по религия, утвърдени със Заповед № РД09-1474/24.07.2018 г.

Учебни програми по хореография

Учебни програми по хореография, утвърдени със Заповед № РД09-2315/27.04.2017 г.

Учебни програми за IV и X клас в сила от учебната 2019/2020 година

Учебни програми за IV клас, утвърдени със Заповед № РД09-5778 от 22.11.2017 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за X клас, утвърдени със Заповед РД09-30 /11.01.2018 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за обучението, организирано в чужбина

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2017/2018 година постъпват в I, във II, в V, в VI и  VIII клас

Учебни програми по история и цивилизации и по география и икономика за обучението, организирано в чужбина, за учениците от V-VII клас през учебната 2017/2018 година

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2019/2020 година постъпват в IV и в X клас

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в XI клас (публ. 08.10.2020 г.)

Учебни програми за IІI, VІI и IX клас в сила от учебната 2018/2019 година

Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г.

Учебни програми за VII клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г. и изменени със Заповед № РД09-3582/22.12.2020 г. Изменените и допълнените учебни програми започват да се прилагат от учебната 2023/2024 година за учениците, които постъпват в VII клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Учебни програми за IX клас в сила от учебната 2018/2019 година, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г.

Учебни програми по чужд език

Учебни програми по чужд език, утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Учебни програми по иврит, утвърдени със Заповед № РД 09-2127/26.08.2019 г. и Заповед № РД РД09-91/11.01.2022 г.

Учебни програми по китайски език, утвърдени със Заповед № РД09-2556/03.10.2019 г.

Учебни програми по корейски език, утвърдени със Заповед № РД РД09-2211/05.09.2019  г.

Учебни програми по хърватски език, утвърдени със Заповед № РД РД09-2555/03.10.2019 г.

Учебни програми по японски език, утвърдени със Заповед № РД09-2431/26.09.2019 г.

Учебни програми по майчин език

Учебни програми по майчин език,  утвърдени със Заповед № РД09-5835/07.12.2017 г. на министъра на образованието и науката

Учебни програми за IІ, VІ и VІІІ клас в сила от учебната 2017/2018 година

Учебни програми за VIII клас в сила от учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г.

Учебни програми за II клас в сила от учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г.

Учебни програми за VI клас в сила от учебната 2017/2018 година, утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г. и изменени със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г. Изменените и допълнените учебни програми започват да се прилагат от учебната 2022/2023 година за учениците, които постъпват в VI клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.

Учебни програми за I и за V клас в сила от учебната 2016/2017 година

Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016/2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г.

Учебни програми за V клас в сила от учебната 2016/2017 година, утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г. и изменени със Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г. Изменените и допълнените учебни програми започват да се прилагат от учебната 2021/2022 година за учениците, които постъпват в V клас, като до одобряването на нови учебници се използват съществуващите.


Учебни планове

Типови учебни планове за специализирана подготовка

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

(Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.


Учебни планове за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Учебни програми по специалните учебни предмети за деца от подготвителна група и за ученици от I до XII клас

Рамкови учебни програми по учебни предмети от културно-образователни области за ученици от I до VIII клас:


АДАПТИРАНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ по Български език и литература за обучението на децата на българските граждани в чужбина

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения