Международно сътрудничество

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Международно сътрудничество

Дирекция „Международно сътрудничество"

Веселина Ганева

директор

тел.: 02 9217 495
e-mail: [email protected] 

Лице за контакт: 
Мария Неделчева, старши експерт, тел.: 02 92 17 445, e-mail: [email protected] 


 1. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости и организира срещи с посланици или други сътрудници на посолства;
 2. координира програмата на министъра, на членовете на политическия кабинет и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина;
 3. изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;
 4. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
 5. организира и координира дейността на Работна група № 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания" към Съвета по европейските въпроси;
 6. осъществява координация с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и подготвя българското участие в работата на Съвета на Европейския съюз във Формат „министри на образованието", както и в работата на спомагателните му органи;
 7. подпомага и координира участието на експерти от министерството в работни групи към Европейската комисия в областта на образованието;
 8. координира отношенията на министерството с други институции относно международното и европейското сътрудничество;
 9. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми и протоколи и включването на страната ни в многостранни междуправителствени и неправителствени споразумения за образователен обмен;
 10. организира и координира изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и международните споразумения, протоколи и програми;
 11. подготвя необходимите документи, организира, координира и подпомага посещенията на членовете на политическия кабинет и служителите на министерството в задграничните им командировки;
 12. координира оперативните връзки с международни правителствени и неправителствени организации - ООН, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и др.;
 13. писмено уведомява Министерството на външните работи за всяка международна изява на министъра на образованието и науката;
 14. отговаря и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в националното и в европейското законодателство, за развитие и изпълнение на политика за сближаване на Европейския съюз, както и на други програми и инструменти, подкрепящи образованието и науката.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения