Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие

Дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие"

 

директор

тел.: 
e-mail: 

Лица за контакти: 
Нели Ненчева, главен експерт, тел.: 02 424 11 35, e-mail: [email protected]
Жасмина Александрова, главен експерт, тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected]


Отдел „Политики за стратегическо развитие”

Александра Димитрова

началник на отдел

тел.: 02 424 1127
e-mail: [email protected]

Отдел „Квалификация и кариерно развитие”

Полина Фетфова

началник на отдел

тел.: 02 424 1166
e-mail: [email protected]


 1. подпомага министъра при планирането и реализирането на държавната политика в областта на образованието и науката;
 2. изработва концепции, стратегии, програми и планове, съобразени с националната и европейската практика и с приоритетите на управленската програма на Министерския съвет;
 3. анализира ефективността от прилагането на държавните образователни стандарти и аргументира необходимостта от актуализацията им;
 4. изработва секторни програми в областта на:
  а) равния достъп до образование;
  б) интеграцията;
  в) информационните и комуникационните технологии;
 5. отговаря за извършването на оценка на въздействието при изработването и прилагането на нормативни актове и стратегически документи;
 6. извършва анализ на:
  а) резултатите от външното оценяване на учениците;
  б) резултатите от инспектирането на образователната среда;
  в) резултатите от изпълнението на програми и политики;
 7. разработва и въвежда методи за оценка на изпълнението на държавната политика в областта на образованието и науката;
 8. изготвя статистически и финансови анализи и отчети в областта на предучилищното и училищното образование, висшето образование и науката;
 9. предлага мерки за усъвършенстване на системите на образованието и науката;
 10. анализира политиката на Европейския съюз и предлага въвеждане на европейски практики в областта на образованието и науката;
 11. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите от системата на предучилищното и училищното образование;
 12. отговаря за дейностите по разработване и изпълнение на държавната политика за квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти;
 13. организира и отговаря за разработването и актуализирането на нормативната уредба, свързана с квалификацията, кариерното развитие, атестирането и диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
 14. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите и другите педагогически специалисти;
 15. организира и ръководи дейностите по разработване на държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител";
 16. разработва стратегически и програмни документи за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти съобразно професионалните нужди по места, контролира и координира изпълнението им от страна на административните структури към министерството с функции в същата област;
 17. координира взаимоотношенията с държавни институции, с училищата и с неправителствени организации, работещи в областта на квалификацията на учителите и кариерното развитие, както и със социалните партньори;
 18. организира дейностите по установяване съответствие на квалификацията на лицата с изискванията за заемане на учителски длъжности в Република България;
 19. отговаря за дейностите, свързани с оценяването и одобряването на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, както и с оценяването и одобряването на промени на съдържанието на одобрените програми и промени на обучителите;
 20. организира и отговаря за поддържането на информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и за вписването на обстоятелства в него;
 21. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 22. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения