Приобщаващо образование

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Приобщаващо образование

Дирекция "Приобщаващо образование"

Грета Ганчева

директор

тел.: 02 9217 435
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Яна Малашева, главен експерт, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]


 1. осигурява възможности за физическото, социалното и личностното развитие на децата и учениците чрез насърчаване разработването на училищни политики за неформално обучение и развитието на училищната организационна култура;
 2. създава, поддържа и популяризира информационна база в областите на: гражданското образование, здравното образование; образованието за устойчиво развитие; превенция на насилието чрез:
  а) разработване на образователни програми и обучителни материали, събиране и внедряване на продукти и добри практики от реализирани проекти;
 3. подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната и социалната среда;
 4. осъществява дейности в областта на гражданското образование, на здравното образование, на образованието за устойчиво развитие и превенция на насилието чрез сътрудничество и партньорство между учители, родители, ученици и представители на външни за училището организации и институции;
 5. организира и координира дейностите, свързани с осигуряването на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 6. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
 7. подпомага изпълнението на програмите за стимулиране на деца и ученици с изявени дарби;
 8. подпомага осъществяването на държавната политика за развитие на формите на образователна интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания в институции от системата на предучилищното и училищното образование;
 9. изпълнява дейности, свързани с настаняването, обучението и възпитанието на ученици с девиантно поведение във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати;
 10. подпомага изпълнението на политиката в областта на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства чрез осигуряване на еднакви образователни възможности за тях;
 11. отговаря за прилагането на европейските изисквания в областта на интеграцията на децата и учениците от семейства на мигранти;
 12. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;
 13. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения