Висше образование

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Висше образование

Дирекция „Висше образование”

Росица Колева

директор

тел.: 02 9217616 
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:  

Кина Карайчева, главен експерт, тел.: 02 9217 543, 02 9217 643, e-mail: [email protected] 


Отдел "Политики във висшето образование"

Ивана Радонова

началник на отдел

тел.: 029217541
e-mail: [email protected] 

Отдел "Координация и контрол"

Елена Атанасова

началник на отдел

тел.: 029198870
e-mail: [email protected] 

Отдел "Прилагане на нормативната уредба"

Яна Йотова-Бакалова 

началник на отдел

тел.: 029217641
e-mail: [email protected] 


 1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на висшето образование;
 2. организира и отговаря за подготовката на предложения и проекти на актове за откриване, преобразуване и закриване на висши училища и на факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища;
 3. поддържа база данни с образци на основните документи за висше образование и квалификация, издавани от висшите училища;
 4. координира дейността на висшите училища в страната;
 5. подпомага министъра при упражняването на контрол върху висшите училища по спазването на Закона за висшето образование и на държавните изисквания;
 6. подпомага министъра при осъществяването на контрола върху откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен, както и за заемане на академични длъжности съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България;"
 7. осигурява изпълнението на програми за модернизация на висшето образование, за продължаващо обучение и обучение през целия живот;
 8. участва със свои експерти в приравняването на образователни степени;
 9. координира системата на висшето образование в контекста на Болонския процес и организира и подпомага връзките на висшите училища с пазара на труда в контекста на Лисабонската стратегия;
 10. организира и изготвя ежегодно проект на решение за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и в научните организации;
 11. участва в разработването на стандарти за формиране на реалната издръжка на студентите и докторантите по професионални направления;
 12. подпомага участието на висшите училища в програмите за образователен обмен на студенти, докторанти и специализанти;
 13. отговаря за провеждането на процедурите по всички конкурси за прием на чуждестранни граждани за студенти, докторанти и специализанти във висшите училища и в научните организации на Република България и на български граждани - в чужбина;
 14. отговаря за дейностите по осъществяване приема на студенти, докторанти и специализанти за местата, субсидирани от държавата, за обучение на лица от българска народност в държавните висши училища и в научните организации на Република България;
 15. организира и отговаря за дейности по изпълнението на нормативни актове, отнасящи се до правото на стипендии за студенти и докторанти, ползването на общежития и столовото хранене и други социални дейности;
 16. координира всички дейности, свързани с взаимодействието със студентски организации;
 17. подпомага дейностите, свързани с практическите стажове и кариерното ориентиране на студентите;
 18. организира и осъществява дейностите, свързани с осигуряване на холограмни стикери в дипломите за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и предоставянето им на висшите училища;
 19. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 20. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната й компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения