Наука

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Наука

Дирекция „Наука”

Милена Дамянова

директор

тел: 02 9217 647
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: 
Валерия Томова, сътрудник, тел.: 02 9217 416, e-mail: [email protected] 

Отдел „Трансационални научни инициативи”

Янита Жеркова

началник на отдел

тел: 02 9217 648
e-mail: [email protected]


Отдел „Национални научни инциативи”

Диана Лесева

началник на отдел

тел: 02 9217 536
e-mail: [email protected] 


 1. осъществява националната политика в областта на науката, технологичното развитие и иновациите;
 2. подпомага и участва в изпълнението на националната стратегия за наука в подготовката на съпътстващи релевантни документи;
 3. разработва и предлага за утвърждаване научни програми в съответствие с националните приоритети и приоритетите на Европейския съюз, както и програми и проекти с регионално значение;
 4. набира данни и подготвя предложения за състоянието на научния потенциал, съществуващата материална база и инфраструктурата;
 5. организира периодична оценка на научноизследователската система, което включва оценката на научните институции, финансовите инструменти, в т.ч. публични фондове за наука и иновации, научни програми и научни инфраструктури;
 6. организира мониторинг и анализ на дейността на Фонд "Научни изследвания" и дава насоки за разработване на годишната оперативна програма на фонда;
 7. поддържа бази данни и лиценз за реферирани научни издания;
 8. разработва и изпълнява Пътна карта за развитие на националната научна инфраструктура и за участие на национални консорциуми в паневропейските изследователски съоръжения на базата на регулярна международна оценка и валидация;
 9. стимулира участието на млади изследователи, като организира и подпомага провеждането на национални, регионални и европейски инициативи;
 10. разработва и прилага правила за разпределение и контрол на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност;
 11. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, произтичащи от членството ни в Европейския съюз, в областта на науката в контекста на обновената Лисабонска стратегия и визия 2020;
 12. осъществява обща координация на рамковите програми за научни изследвания, технологично развитие, демонстрационни дейности, иновации, конкурентоспособност и ядрени изследвания, на Програмата за сътрудничество в областта на науката и техниката (КОСТ) и на участието в съвместните изследователски центрове;
 13. координира и подпомага участието на България в съвместните технологични инициативи, в Европейския институт за иновации и технологии, в съвместните програмни инициативи и в постоянните и временните работни формати на Европейската комисия и на Съвета по въпросите на науката, трансфера на знания и иновациите;
 14. подготвя участието от страна на министерството в съветите по конкурентоспособност във формат министри на науката;
 15. участва в отворения метод за координация на националните политики в областта на науката на страните - членки на Европейския съюз;
 16. инициира, администрира и участва в разработването на проекти по програми, финансирани със средства на Световната банка и други донори, които отговарят на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на науката;
 17. по нареждане на министъра организира разработването на аналитични документи, свързани с развитието на науката;
 18. предлага схеми за финансово подпомагане при участието на български учени и научни организации в международни научни проекти и в международни конференции на конкурсна основа;
 19. съгласувано с министъра организира дейността на Национален съвет за наука и иновации и подготвя документите, свързани с работата му;
 20. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени споразумения за научно-техническо сътрудничество и научен обмен;
 21. отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните споразумения за научно-техническо сътрудничество;
 22. изпълнява дейности за осъществяване на политиката на правителството за подобряване връзката "Наука - Бизнес";
 23. провежда инвентаризация на научното оборудване и води регистър за неговата реализация;
 24. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 25. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+