Държавна собственост и обществени поръчки

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Държавна собственост и обществени поръчки

Дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки"

Радостина Колева

директор    

тел.: 02 9217 544, 02 9217 644
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Мария Димитрова, старши експерт, тел.: 02 9217 544, e-mail: [email protected]


Отдел „Държавна собственост”

 


Отдел "Обществени поръчки и плащания"

Красимира Карчева

началник на отдел

тел: 02 9217 662
e-mail: [email protected]


Отдел „Ремонтни дейности”

Велимир Бенов

държавен експерт

тел.: 02 9217 479
e-mail: [email protected]


Отдел "Инвестиционно планиране"

Даниела Денчева

главен експерт

тел.: 02 9217 748
e-mail: [email protected]


 1. изготвя предложение за решаване на проблемите, свързани с промяната на собствеността;
 2. осъществява дейности по сключването и изпълнението на договори, свързани с недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост;
 3. поддържа цялостната документация на собствеността;
 4. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебни производства, свързани с управлението на държавната собственост и процедурите по възлагане на обществени поръчки;
 5. дава становища по въпроси, свързани с недвижими имоти и движими вещи - собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие;
 6. дава становища по предложения за предоставянето на концесии и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства;
 7. организира и отговаря за дейностите по провеждане на инвестиционната политика на министерството;
 8. координира дейността и подпомага министъра при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за капиталови разходи, като подготвя и предлага проекти на поименни списъци на обектите за строителство и ремонт за съответната година, които ще се финансират от министерството;
 9. организира, осъществява, координира и консултира всички дейности, свързани с подготовката и възлагането на обществени поръчки от министерството;
 10. организира и отговаря за дейността по изготвяне и съхраняване на регистър на обществените поръчки;
 11. организира и отговаря за дейността, свързана с инвеститорския контрол;
 12. организира и отговаря за поддържането на база данни за основните фондове в областта на образованието и науката;
 13. (нова - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
 14. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 15. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+