Финанси

Начало » Министерство » Специализирана администрация » Финанси

Дирекция „Финанси”

Соня Кръстанова    

директор

тел.: 02 9217 413, 02 9217 663
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: 
Хриса Стефанова, държавен експерт, тел.: 02 9217 413, 02 9217 663; [email protected]

Отдел "Финансиране на висшето образование и студентско кредитиране"

Валери Коцовски

началник на отдел

тел.: 02 9217 618
e-mail: [email protected]


Отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация”

Дима Коцева

началник на отдел

тел.: 02 9217 484
e-mail: [email protected]


Отдел „Изпълнение на бюджета”

 

началник на отдел

тел.: 
e-mail: 


Отдел „Планиране на бюджета”

Мариана Ламбова-Маркова

началник на отдел

тел.: 02/9217 410
e-mail: [email protected]


 1. отговаря за изпълнението на дейностите по планирането и управлението на финансовите средства в областта на образованието и науката;
 2. планира и обосновава размера на средствата от републиканския бюджет, необходими за развитието на образованието и науката;
 3. организира и контролира текущото изпълнение на бюджета на министерството;
 4. определя лимити за разходите и плащанията на разпоредителите с бюджет;
 5. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) координира и контролира финансирането при изпълнението на националните програми и проекти за образование и наука;
 6. дава методически указания за изготвяне на периодичните отчети за изпълнението на бюджетните сметки и съставя консолидиран отчет на министерството на базата на предоставени данни от второстепенните разпоредители с бюджет;
 7. участва в изпълнението на дейностите по провеждането на политиката по доходите в областта на образованието и науката;
 8. организира и координира прилагането на държавните изисквания за нормиране и заплащане на труда в областта на образованието и науката;
 9. (доп. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в дейностите, свързани с разработването и утвърждаването на държавния и на допълнителния държавен план-прием;
 10. организира и осъществява дейности по социална политика и социално сътрудничество (социално и трудово законодателство, социално партньорство, колективно трудово договаряне, пенсионно осигуряване);
 11. отговаря за прилагането и актуализирането на нормативната уредба за определяне възнаграждението на работещите в областта на образованието и науката;
 12. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага провеждането на политиката по финансова децентрализация в областта на предучилищното и училищното образование;
 13. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) организира и отговаря за дейностите по изпълнение на държавната политика за диференцираното заплащане на педагогическите специалисти;
 14. (нова - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за приемането, внедряването и прилагането на държавните образователни стандарти за финансирането на институциите и за нормирането и заплащането на труда в системата на предучилищното и училищното образование;
 15. (предишна т. 14 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) подпомага министъра при осъществяването на държавната политика и упражняването на правомощията му в областта на кредитирането на студентите и докторантите и координира сътрудничеството с висшите училища, научните организации, Националното представителство на студентските съвети и с банките;
 16. (предишна т. 15 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната ѝ компетентност;
 17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 80 от 2016 г., в сила от 11.10.2016 г.) участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения