Проект „Наука и бизнес” - архив на конкурси

Начало » Документация » Програми и проекти » Архив » ОП „Развитие на човешките ресурси” » Проект „Наука и бизнес” - архив на конкурси

ПРОЕКТ „НАУКА И БИЗНЕС” - АРХИВ на КОНКУРСИ

На 27 и 28 юни в Русенския университет се проведе ТЕМАТИЧНА НАУЧНА ШКОЛА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”. Школата се организира в рамките на проекта "Наука и бизнес" на МОН, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Повече информация

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация

 


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на кандидатури за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 31 май 2012 г.

Повече информация

 

Във връзка с обявените резултати от седмата конкурсна процедура за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор по проект BG051PO001-3.3.05-0001 „Наука и бизнес”, е допустимо представянето на статията с цел публикуване, само на една научна конференция. Статията трябва да бъде представена от първия автор, бенефициент по договора.

Договорът за финансиране се представя в четири екземпляра с оригинални подписи и печати на всеки.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:


КОНКУРС ЗА ПОДБОР на членове на комисия за подбор на кандидатурите за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор и на научни издания за индексиране.

Краен срок: 25 ноември 2011 г.

Повече информация

Срок за подаване на документите е удължен до 30 септември 2011 г.

Крайният срок за изпращане на документите за участие е удължен до 30 септември 2011 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения