Конкурс за стипендии за български граждани в Италия през академичната 2011/2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за стипендии за български граждани в Италия през академичната 2011/2012 г.

Конкурс за стипендии за български граждани в Италия през академичната 2011/2012 г.

ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ В СОФИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ОБЯВЯВАТ

КОНКУРС  за стипендии за обучение, специализация и изследователска дейност на български граждани в Италия през академичната 2011/2012 г.

Правителството на Република Италия предоставя 39 месечни стипендии за обучение,  специализация и научни изследвания (в областта на медицинските науки – само за научни изследвания) на български граждани през академичната 2011/2012 година в изпълнение на Програмата за културно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Италия.

Приоритетно ще се предоставят стипендии за студенти от специалността „Италианска филология”, записани поне в трети курс през академичната 2010/2011 г. и за преподаватели по италиански език .

Две стипендии от по два месеца ще бъдат предназначени за ученици от Българо-италианския лицей с изучаване на италиански език и култура – София. Кандидатите са длъжни да подадат молбата си он лайн.

Подборът на кандидатите ще се извърши от смесена българо-италианска комисия и ще включва едновременно изпит за становяване на познанията по италиански език и събеседване за общата култура на кандидатите.

Преподавателите по италиански език, студентите по Италианска филология и притежаващите сертификат за владеене на италиански език (най-малко на ниво В2), издаден от Италианския културен институт в София, се освобождават от изпит по езика. 

До 2 май 2011 г. всеки кандидат следва да попълни он лайн молба на интернет-страницата на италианското Министерство на външните работи: http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са български граждани.
 2. Към момента на ползване на стипендията да са пълнолетни и да не са навършили 35 години (това ограничение не важи за преподавателите по италиански език).
 3. Да владеят италиански език до степен, позволяваща ефективно участие в избраните курсове.
 4. Студентите да са записани в редовна форма на обучение в български държавни висши училища през учебната 2010/2011 г., да имат успех от завършените семестри не по-нисък от „много добър” 4.50 и да са поне в трети курс на обучението си за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър” или „магистър” след завършено средно образование.
 5. Кандидатите  за  обучение  в  магистърска програма  с  продължителност  от три до девет месеца да са записани за обучение в първи курс за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” в българско държавно висше училище.
 6. Докторантите да са записани в редовна форма на обучение, а преподавателите и изследователите да работят на щатна длъжност в български висши или средни училища или научни организации.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за участие в конкурса до МОМН на български език в свободна форма със списък на приложените документи;
 2. Копие от молбата, изпратена по Интернет до италианското Министерство на външните работи, разпечатана на хартия, с подпис и дата;
 3. Копие от личната карта;
 4. Автобиографична справка на италиански и български език с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 5. Писмо за приемане от италианска академична институция, в което са уточнени продължителността, периодът и работният език на специализацията (не важи за курсовете по италиански език и цивилизация);
 6. Мотивация за кандидатстване;
 7. Академична справка за успеха и формата на обучение (за студентите);
 8. Копие на дипломата за висше образование (за записаните в ОКС „магистър”, докторантите, преподавателите и изследователите);
 9. Две препоръки на италиански и български език от университетски преподаватели в съответната научна област;
 10. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация (за преподавателите и изследователите), а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортните разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи на дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество” в МОМН кратък отчет за извършената работа и финансово-битовите условия на престоя.

Документите се подават в деловодството на МОМН, бул. "Княз Дондуков" 2А, до 16 май 2011 г. включително. Допълнителни документи ще бъдат изисквани само от класираните кандидати.

Подборът на кандидатите ще се проведе в МОМН на 27 май 2011 г. от 10,00 часа. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени веднага след събеседването.

Допълнителна информация за конкурса може да се получи на телефоните на МОМН: 9217 401, 9217 529 и 9217 631, и на Италианския културен институт: 817 0480.

Окончателното решение е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения