Сигурност на информацията

Начало » Министерство » Сигурност на информацията

Служител по сигурността на информацията

Евдокия Алексиева

тел: (02) 9217 705
e-mail: [email protected]


В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:

 1. отговаря за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
 2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
 3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и отговаря за изпълнението му;
 4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
 5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
 6. отговаря за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
 7. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
 8. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
 9. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
 10. отговаря и осъществява контрол при охраната и сигурността на сградите, помещенията и съоръженията на министерството и съвместно с дирекция "Стопански и счетоводни дейности" отговоря за пропускателния режим в сградата на министерството;
 11. води регистратури за класифицирана информация;
 12. координира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка и по защита при бедствия.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения