Закони

Начало » Документация » Нормативни актове » Закони

 

ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., ..., изм. и доп.  2023 г.) (акт. 07.02.2023 г.)

Закон за професионалното образование и обучение (Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., ..., изм. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.) (акт. 13.06.2022 г.)

ЗАКОН за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ...; изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022 г.) (акт. 03.01.2023 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания (Обн. - ДВ, бр. 92 от 17.10.2003 г., ..., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)

Закон за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 38 от 21.05.2010 г.; ... изм. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.) (акт. 03.01.2023 г.)

Act on Development of the Academ(аic Staff in the Republic of Bulgaria (Prom. SG. 38/21 May 2010, amend. SG. 81/15 Oct 2010, amend. SG. 101/28 Dec 2010, amend. SG. 68/2 Aug 2013, amend. and suppl. SG. 30/3 Apr 2018, amend. SG. 17/26 Feb 2019)

Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации (ДВ, бр. 13 от 2008 г.) (обн. ДВ. бр.21 от 12 март 2021 г.) (публ. 16.03.2021 г.)

Закон за кредитиране на студенти и докторанти


Закон за българския жестов език (обн. ДВ. бр. 9 от 2 февруари 2021 г., в сила от 06.02.2021 г.) (публ. 03.02.2021 г., акт. 31.01.2023 г.)

Х Закон за народната просвета отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)

Х Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.)


Закон за достъп до обществена информация (акт. 08.11.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения