Конкурс за специализация в Япония 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за специализация в Япония 2013 г.

Конкурс за специализация в Япония

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА 

ОБЯВЯВА

КОНКУРС за подбор на трима български граждани за специализация в Япония с продължителност от 12 или 24 месеца всяка. Възможността за специализация е предоставена от Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), считано от 1 април – 30 ноември 2013 година. (За начален период на специализацията следва да се има предвид, че съгласувателната процедура за разглеждане  на дадена кандидатура е 3 месеца от получаването на необходимите документи в JSPS). 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са  български граждани;
 2. Да работят като млади преподаватели и изследователи от граждански висши училища с образователна и научна степен „доктор”, придобита след 2 април 2007 г.;
 3. Да владеят писмено и говоримо английски или японски език;
 4. Да не са ползвали стипендия, отпусната от JSPS.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи на български език;
 2. Професионална автобиографична справка, с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Списък на публикациите, ако има такива;
 6. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализация;
 7. Работна програма и мотивация;
 8. Документ за владеене на английски език;
 9. Покана от японски преподавател или изследовател на щатна длъжност в институция, посочена на следния адрес: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
 10. Декларация от кандидата, че сам ще осигури паспортните и визовите разходи, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет за обучението и за финансово – битовите условия на престоя си.


На одобрените кандидати ще бъде предоставено:

 • двупосочен самолетен билет;
 • месечна сума;
 • медицинска застраховка и др.

Повече информация за програмата може да бъде намерена на http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html

Визовите и паспортните разходи, са за сметка на кандидата.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 12 март 2013 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 ч.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 15 март 2013 г. от 10.00 ч. Справки за конкурса могат да се правят в МОМН на тел. 9217634 и 9217529.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателно решение за приемането на кандидатите е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения