ПМС и РМС

Начало » Документация » Нормативни актове » ПМС и РМС

Решения и постановления на Министерски Съвет от 2018 г. до 1993 г.Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 7.11.2023 г.) (публ. 12.11.2023 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
(обн. - ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 на МС от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет,
отнасящи се до Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 2016 г.), и Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Постановление № 243 от 15.11.2018 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед))

РЕШЕНИЕ № 738 от 15 октомври 2018 година за одобряване проект на Меморандум за разбирателство относно Програма за стипендии и академичен обмен за млади български учени и дейности на българската научна диаспора в областта на хуманитарните и социалните науки, подпомагана от Министерството на образованието и науката на Република България, от една страна, и Държавния секретариат по образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария, от друга страна, и изпълнявана от Центъра за академични изследвания (ЦАИ) в София

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 на МС от 19.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. (за изпълнение на национални научни програми)
(обн. - ДВ, бр. 79 от 25.09.2018 г., в сила от 25.09.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 на МС от 18.09.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(Обн. - ДВ, бр. 78 от 21.09.2018 г., в сила от 21.09.2018 г.)

РЕШЕНИЕ № 658 от 14 септември 2018 година за одобряване на национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

РЕШЕНИЕ № 640 от 5 септември 2018 година на МС за приемане на перативен план за изпълнение на първия етап на Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 (публ. 11.08.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините
(Обн. - ДВ, бр. 58 от 18.07.2000 г.; в сила от 01.01.2001 г.; ... изм. и доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171 от 17 август 2018 година за одобряване на допълнителни трансфери за държавните висши училища и Българската академия на науките 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП), както следва:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 на МС от 28.06.2018 г. за допълнение на   ПМС № 90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации (публ. 23.08.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Обн., ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., в сила от 29.06.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст(Загл. изм. - ДВ бр. 82 от 2019 г.)
(oбн. - ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 18.10.2019 г.) (публ. 18.10.2019 г.)

РЕШЕНИЕ № 277 от 24 април 2018 година за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

  •   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на Министерския съвет от 29 май 2018 г. за българските неделни училища в чужбина
(обн. ДВ. бр.47 от 5.06.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г. в сила от 01.07.2018 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 на МС от 05.04.2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти (ДВ, бр. 31 от 2016 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 на МС от 29.03.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
Обн. - ДВ, бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 на МС от 31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката
(обн. - ДВ, бр. 12 от 06.02.2018 г.; ...; изм. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (акт. 16.03.2021 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 на МС от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Национална пътна карта за научна инфраструктура (2017-2023 г.), приета с Решение № 354 от 29 юни 2017 година на Министерски съвет

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. - ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2016 г.

  •  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
(обн. - ДВ. бр.31 от 19 април 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 13 април 2018 г., изм. ДВ. бр.34 от 23 април 2019 г., изм. ДВ. бр.50 от 15 юни 2021 г.) (акт. 06.06.2022 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
(oбн. - ДВ, бр. 26 от 01.04.2016 г., ... изм. ДВ. бр.87 от 19 октомври 2021 г.) (акт. 22.08.2023 г.)


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2015 г.
 

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2012 г.

РЕШЕНИЕ на Министерския съвет № 96/02.02.2012 г. за приемане на Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2011 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 на МС от 28.07.2011 г. за откриване на институт „Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури\" в структурата на Химикотехнологичния и металургичен университет - София, и за закриване на юридическо лице на бюджетна издръжка по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на образованието, младежта и науката
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 на МС от 17 юни 2011 г. за предоставяне на средства от държавния бюджет за 2011 г. за модернизиране и оптимизация на държавните висши училища и за определяне на условията, критериите и реда за предоставянето им

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 25 февруари 2011 година за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г.

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2010 г.

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 на МС от 10.09.2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ДВ, бр.75 от 2010 г.)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 от 20 декември 2010 година ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА И НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 15 октомври 2010 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2010 г. чрез бюджета на министерството на образованието, младежта и науката по самостоятелните бюджети на държавните висши училища
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 07.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища (Обн. - ДВ, бр. 71 от 10.09.2010 г., в сила от 10.09.2010 г.; ...;изм., бр. 40 от 30.04.2013 г., в сила от учебната 2013 - 2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 03.07.2013 г. )

Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2009 г.

РЕШЕНИЕ № 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България
(обн. - ДВ, бр. 61 от 31.07.2009 г.; ... изм. и доп...) (акт. 31.08.2021 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 на МС 26.10.2009 г. за изменение на ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА


Решения и постановления на Министерски Съвет, приети през 2008 г.Постановление № 90 от 26 май 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации
(обн. ДВ. бр.44 от 30 май 2000 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.93 от 7.11.2023 г.) (публ. 12.11.2023 г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Северна Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (обн. ДВ. бр.42 от 27.05.1997 г., ... изм. и доп. ДВ. бр.74 от 29.08.2023 г.) (акт. 09.10.2023 г.)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 на МС от 31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина
(обн. - ДВ, бр. 48 от 04.06.1993 г.; ... изм. и доп. ДВ. бр.74 от 29.08.2023 г.) (акт. 09.10.2023 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения