Административно обслужване

Начало » Административно обслужване


НАЧИНИ, ПО КОИТО ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ, ЖАЛБИ 

(публ. 16.03.2020 г., последно акт. 07.12.2023 г.)

Гражданите и представителите на юридическите лица могат да подават заявления, предложения, сигнали, жалби по следните начини:

 • на място - в Центъра за административно обслужване на министерството, разположен във фоайе-партер „Запад“ в сградата на МОН на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;
 • по пощата - заявлението (по образец) с приложени необходимите документи за извършване на услугата;
 • по електронен път - през Портала на електронното управление www.egov.bg – само за електронните административни услуги;
 • по електронна поща на e-mail: [email protected];
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/ при спазване на процеса по заявяване и с цел коректно определяне на получател на резултата:
  • за потребители физически лица – подаването се осъществява през профила на физическото лице;
  • за потребители юридически лица – подаването се осъществява през профила на юридическото лице.

ВАЖНО: документи от юридически лица, изпратени чрез ССЕВ от профил на физическо лице, няма да бъдат регистрирани в МОН.

 • На основание чл. 29, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс писменото искане следва да съдържа:
 1. пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда;
 2. естеството на искането;
 3. дата;
 4. подпис на заявителя;
 5. мобилен или стационарен телефонен номер, ако има такъв;
 6. избор на приложим за съответната услуга начин за предоставяне на резултата от услугата:
  а) на електронен адрес съгласно Закона за електронното управление;
  б) в профил, регистриран в Информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Портала на електронното управление по смисъла на Закона за електронното управление;
  в) на посочения от заявителя адрес;
  г) на гише;
 7. други задължителни елементи, ако такива са предвидени в специален закон.
 • Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
 • За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
  • имената по документ за самоличност и адресът (постоянен или настоящ) – за българските граждани;
  • имената по документ за самоличност, личният номер и адресът – за чужденец;
  • фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
  • подпис.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения