Административно обслужване

Начало » Административно обслужване


ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСЪТ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С МОН

(публ. 16.03.2020 г., акт. 26.03.2020 г., акт. 20.07.2021 г.)

Гражданите и представителите на юридическите лица могат да подават заявления, предложения, сигнали, жалби по следните начини:

  • на място - в Центъра за административно обслужване на министерството, разположен във фоайе-партер „Запад“ в сградата на МОН на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване;
  • по пощата - заявлението (по образец) с приложени необходимите документи за извършване на услугата;
  • по електронен път - през Единния портал за достъп на електронни административни услуги - www.egov.bg – само за електронните административни услуги;
  • чрез Системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;
  • по електронна поща на e-mail: [email protected].

Центърът за административно обслужване в Министерството на образованието и науката препоръчва на гражданите и бизнеса да използват лицензиран пощенски оператор и възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване за водене на кореспонденция по електронен път. Чрез нея за улеснение на потребителите се подават запитвания, заявления, искания, сигнали, жалби и др. По този начин може да се ограничи необходимостта от физически контакти и струпването на хора в Центъра за административно обслужване.

Системата поддържа услугата електронна препоръчана поща, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

Системата за сигурно електронно връчване се използва чрез потребителски интерфейс на адрес: https://edelivery.egov.bg/. Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ.

За повече информация: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+