Правилници

Начало » Документация » Нормативни актове » Правилници

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието и науката (Загл. изм. - ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.)
(обн. - ДВ, бр. 12 от 12.02.2010 г.; ...; изм. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.)
Приет с ПМС № 11 от 03.02.2010 г. (акт. 16.03.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален STEM център (oбн. ДВ. бр.2 от 7 януари 2022 г.) (публ. 28.01.2022 г.)


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Съвета за българския жестов език (обн. ДВ. бр.99 от 26 ноември 2021 г.) (публ. 05.01.2022 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси 
(обн. - ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.;...) (акт. 05.08.2022 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ученическите общежития в системата на предучилищното и училищното образование, чиято дейност не се организира от училища (обн. ДВ. бр.34 от 23 април 2021 г.) (публ. 27.04.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа
(обн. - ДВ, бр. 11 от 05.02.2019 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния институт по метеорология и хидрология
(Обн. - ДВ, бр. 6 от 18.01.2019 г.) Приет с ПМС № 7 от 14.01.2019 г.

ПРАВИЛНИК за дейността на Комисията по академична етика
(Обн. - ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Националния център за информация и документация
(обн. - ДВ, бр. 59 от 17.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2019 г.; изм. и доп., бр. 21 от 13.03.2020 г.) (актулизиран 20.03.2020 г.)
Oтменя Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (обн., ДВ, бр. 25 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2012 г. и бр. 100 от 2016 г.)

Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (обн. ДВ. бр.13 от 7.02.2017 г., ... изм. ДВ. бр.40 от 05.05.2023 г.) (акт. 09.05.2023 г.) 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителна агенция „Програма за образование"
(Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 01.11.2017 г.; ..., )
Обнародван като Приложение към ПМС № 237 от 23.10.2017 г. (акт. 22.11.2023 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието (обн. - ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2020 г.; Приет с ПМС № 36 от 13.03.2018 г.) (актулизиран 10.01.2020 г.)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) (акт. 01.06.2023 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 27.01.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки" (Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на Министерството на образованието и науката (Обн. - ДВ, бр. 44 от 02.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.) (публ. 30.03.2018 г., акт. 05.05.2021 г.)

  • Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (ДВ, бр. 9 от 2018 г.) (публ. 05.05.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
(обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 19.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 05.11.2019 г.) (публ. 07.11.2019 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.)

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието – Габрово (обн., ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.)

 

ПРАВИЛНИК за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания" (Обн. - ДВ, бр. 54 от 29.06.2018 г., отменя приетия през 2015 г. Правилник) 


ПРАВИЛНИК на Фонд "Научни изследвания" (обн., ДВ, бр. 41 от 31.05.2016 г., доп. ...) (акт. 11.11.2021 г.)


ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за народната просвета

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. - ДВ, бр. 75 от 24.09.2010 г.; ..., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2019 г.) Приет с ПМС № 202 от 10.09.2010 г.

ПРАВИЛНИК за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр.96 от 1982 г.)
(Обн. - ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.; ... изм. и доп., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 01.03.2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО)

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на домовете за деца

ПРАВИЛНИК за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 
Приет с ПМС № 108 от 08.05.2006 г. (oбн. ДВ. бр.40 от 16 май 2006 г., изм..., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 9 февруари 2021 г.) (публ. 12.02.2021 г.)

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (публ. 04.02.2021 г., акт. 02.04.2021 г.)

Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
(обн. ДВ. бр. 3 от 12 януари 2021 г.)  (публ. 12.01.2021 г.)

Правилник за дейността на Националната агенция за професионално образование и обучение
(обн. ДВ. бр.24 от 24 март 2000 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.26 от 30 март 2021 г.) (публ. 02.04.2021 г.)ПРАВИЛНИК за устройството, организацията и дейността на Учебен център от 2017 г. (отменен с  ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Национален STEM център, акт. 28.01.2022 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (обн., ДВ, бр. 57 от 14.07.2017 г.)

ПРАВИЛНИК за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация 
Oтменен с Постановление № 2 от 5 януари 2021 г. за утвърждаване на Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения