Конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 г. в чуждестранни университети

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 г. в чуждестранни университети

КОНКУРС ЗА ЛЕКТОРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2011/2012 ГОДИНА В ЧУЖДЕСТРАННИ УНИВЕРСИТЕТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за лектори по български език, литература и култура за академичната 2011/2012 година в следните чуждестранни университети:

 1. Университета във Виена, Република Австрия  
  (Universität Wien);
 2. Университета във Фрайбург, Федерална република Германия  
  (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg);
 3. Университета в Дъблин, Ирландия  
  (Trinity College Dublin – The University of Dublin);
 4. Университета за чужди езици в Пекин, Китайска народна република  
  (Beijing Foreign Studies University);
 5. Университета в Лодз, Република Полша  
  (Uniwersytet Łódzki);
 6. Университета в Люблин, Република Полша 
  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie);
 7. Университета в Познан, Република Полша 
  (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza);
 8. Университета в Санкт Петербург, Руска Федерация 
  (Санкт-Петербургский Государственный Университет);
 9. Университета в Братислава, Словакия 
  (Univerzita Komenského v Bratislave);
 10. Университета в Киев, Украйна
  (Kиïвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка);
 11. Университета в Одеса, Украйна 
  (Одеский государственный университет им. И.И. Мечникова);
 12. Университета в Запорожие, Украйна
  (Запорiзький нацiональний унiверситет)
 13. Университета в Лион, Франция 
  (Université Jean Moulin – Lyon 3)
 14. Университет „Ла Сапиенца“ в Рим, Италия 
  (Università degli Studi di Roma "La Sapienza")

  Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 • Да са български граждани, преподаватели във висши училища или научни работници от системата на Българската академия на науките;
 • Да имат висше филологическо образование – българска и/или славянска филология;
 • Да имат най-малко три години преподавателски стаж във висше училище и опит в областта на преподаването на български език, литература и култура;
 • Да притежават образователна и научна степен “доктор”;
 • Да владеят западен език и/или езика на страната, за която кандидатстват, или подходящ чужд език за страните с по-малко разпространени езици.

Допълнителни изисквания към кандидат-лекторите, заявени от чуждестранните университети:

За университета във Виена, Република Австрия

 • Да бъде литературовед със специализация по модерна българска литература.
 • Да бъде доцент (професор).

За университета във Фрайбург, Федерална република Германия

 • Да бъде доктор, доцент или професор със специализация в областта на българистиката или славистиката.
 • Да притежава добри познания в областта на историята, културата и странознанието на България след XIX век.
 • Да владее свободно немски език.
 • Да има готовност за сътрудничество при изследователски проекти и за поемане на ангажименти към интеркултурни и студентски инициативи.

За университета в Дъблин, Ирландия

 • Да бъде специалист по български език, литература, култура или история.
 • Да владее английски език на ниво водене на лекции.
 • Да има необходимите умения и квалификация за провеждане на лекции по Български език за начинаещи, Увод в централно и източноевропейски науки/странознание, както и руски науки.
 • Да взема участие в културните прояви на университета и изнася открити лекции/презентации върху проблеми от българския език/култура в Университета в Дъблин, както и други ирландски университети.
 • Да има готовност за участие в културните събития и проекти, организирани от Посолството на РБ в Ирландия и МВнР на Ирландия.

За университета в Пекин, Китайска народна република

 • Да владее английски език.
 • Да е на възраст под 50 години.
 • Да оказва помощ за съставяне на учебници, учебни материали, изследвания и проекти.
 • За предимство ще се счита притежаването на докторска степен и опит в преподаването на български език като чужд.

За университета в Лодз, Република Полша

 • Да притежава необходимата квалификация и подготовка за лектор по български език като чужд (да познава методиката на изучаване на българския език като чужд).
 • Да има предишен опит в преподаването на български език като чужд.

За университета в Люблин, Република Полша

 • Да притежава квалификация и опит за реализиране на занятия от областта на българската литература и култура и практически български език.
 • Да бъде научен ръководител на студенти и дипломанти.
 • За предимство ще се считат научни публикации в областта на литература и културата на славянските и балканските народи, дидактичен опит, както и владеенето на полски език.

За университета в Познан, Република Полша

 • Да бъде литературовед с минимум докторска степен.
 • Да има опит в преподаването на български език като чужд.

За университета в Санкт Петербург, Руска федерация:

 • Да бъде специалист в областта на българската литература.

За университета в Братислава, Словакия:

 • Да бъде университетски преподавател (доцент или професор).
 • Да бъде специалист в областта на словашко-южнославянската литературна контактология и типология, както и в областта на теорията и практика на превода.
 • Да притежава опит в преподаването на български език като чужд.
 • Да притежава опит в организирането и ръководенето на студентски проекти.

Университета в Киев, Украйна

 • Да е завършил висше образование по специалността „Български език и литература”.
 • Да притежава научна степен доктор или научно звание доцент или професор по специалността „Български език и литература”.
 • Да има практика като преподавател във Висше училище или институт към БАН.

За университета в Одеса, Украйна:

 • Да бъде доцент (професор) със специализация по българска литература.

За университета в Лион, Франция

 • Да владее френски език.

Забележка: Допълнителните изисквания са обявени съгласно предоставени от приемащите страна и университет критерии.
Финансовите и административни условия по изпращането на лекторите в чуждестранните университети се уреждат съгласно реда и условията на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (обн. ДВ, бр. 100/08.12.2000 г., с последни изменения ДВ, бр. 70/08.08.2008 г.), както и съгласно спогодбите, програмите и споразуменията за образователен, културен и научен обмен със съответните държави.

Необходими документи за участие в конкурса:

Подборът, изборът и класирането на кандидатите се осъществява на два етапа – по документи и чрез събеседване. В срок до 29 юли 2011 г. в деловодството на Министерството на образованието, младежта и науката кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Формуляр (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН - виж по-долу. Желателно е да се попълни на компютър);
 2. Заявление (по образец) за участие в конкурса. (Формулярът може да се свали от интернет страницата на МОМН - виж по-долу. Желателно е да се попълни на компютър);
 3. Лична и професионална биографична справка (желателно във формат Europass CV) с включен списък на научните трудове и публикации;
 4. Мотивационно писмо (макс. 1 стр.);
 5. Копие от дипломи за завършено висше образование, научна степен и/или звание;
 6. Документ за преподавателски и общ трудов стаж;
 7. Копие от трудова книжка;
 8. Копие от личната карта;
 9. Документ, удостоверяващ владеенето на чужд език (ако има такъв);
 10. Две актуални снимки, формат 3/4 см. (едната се залепва върху CV-то);
 11. Други документи по преценка на кандидата (описват се)
 • Желателно е горепосочените документи да бъдат предоставени и на електронен носител (диск), заедно с екземплярите на хартия.
 • Всеки кандидат може да кандидатства за не повече от два лектората.
 • Кандидатите подават документите си в деловодството на партерен етаж, стая № 1 в Министерството на образованието, младежта и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” № 2А, всеки работен ден от 08,30 часа до 19,00 часа, или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес, не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).
 • Краен срок за подаване на документите: 29 юли 2011 г.
 • Подадените документи не подлежат на връщане.
 • При нередовни и непълни документи кандидатурата не се разглежда и не участва в подбора и избора. За лектори не могат да кандидатстват лица, които са били вече такива, ако от завръщането им не са изминали 3 /три/ години, или лектори, които са просрочвали определения им от МОМН мандат.
 • Кандидатите се уведомяват писмено, по електронна поща или по телефона за датата на събеседването. Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието, младежта и науката, се обявяват на интернет-страницата на МОМН - www.mon.bg.
 • Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.
 • На всички кандидати желаем успех!

Свързани документи

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения