Проекти на документи 2017

Начало » Документация » Проекти на документи » Проекти на документи 2017


Проект на постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 21 февруари 2018 г. включително.


Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти по учебен предмет - майчин език

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] до 19 февруари 2018 г. включително.


Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии, както следва:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 19 февруари 2018 г. включително.


Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници за X клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] до 15 февруари 2018 г. включително.


проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 12 февруари 2018 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция "Висше образование" и дирекция „Финанси“ съответно на e-mail: [email protected] или [email protected] до 12 февруари 2018 г. включително.


Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 5 февруари 2018 г. включително.


Проект на заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 22 януари 2018 г. включително.


Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] до 22 януари 2018 г. включително.


Проект на Постановление


Проект на Националната изпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация

Срок за бележки по проекта до 19 януари 2018 година на email: [email protected]


Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] до 15 януари 2018 г. включително.


Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за националното външно оценяване в VII клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 10 януари 2018 г. включително.


Проект на заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти за IV клас

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] до 03 януари 2018 г. включително.


Проект на заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция  „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 29 декември 2017 г. (включително).


Проект на ИНСТРУКЦИЯ за реда на водене Регистър

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] до 11 декември 2017 г. включително.


Проект на Национална изпитна програма

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 30.11.2017 г. включително.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 30.11.2017 г. включително.


Проекти на учебни програми по български език като чужд

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] до 15 ноември 2017 г. включително.


Проект на учебна програма за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 06.11.2017 г. включително


Процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] до 6 ноември 2017 г. включително.


Проект на РМС

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] до 06 ноември 2017 г. включително.


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 3 ноември 2017 г. включително.

ССправка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.)


Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] до 01 ноември 2017 г. включително.


Проекти на учебни програми за IV клас и X клас

Проекти на учебни програми за IV клас

Проекти на учебни програми за X клас

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected] до 27 октомври 2017 г. включително.


Проекти на учебни програми по майчин език турски, ромски, арменски и иврит

Приложения - Проекти на учебни програми
за изучаване на майчин език в избираемите учебни часове и/или факултативните учебни часове за учениците от първи до седми клас

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 27 октомври 2017 г. включително.


Проект на заповед за утвърждаване на адаптирани учебни програми по учебни предмети

Приложения - Проекти на адаптирани учебни програми по учебни предмети,
разработени във връзка с организирането и провеждането на курсове за придобиване на компетентности за всички класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование в училищата в системата на предучилищното и училищното образование, включително и за училищата – участници в изпълнението на проект BG05М2ОP001-3.004-0001, „Нов шанс за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 година

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 25 октомври 2017 г. включително.


Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за първа възрастова група и за втора възрастова група

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 13 октомври 2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове за професия

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 27.09.2017 г. включително.


Проект на учебни програми

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 21 септември 2017 г. включително.


Проект на заповед за утвърждаване на Правила

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 13.09.2017 г. включително.


Проект на Заповед

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected] и [email protected]  до 13.09.2017 г. включително.


Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 216 на Министерския съвет от 21 април 2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 28 август 2017 г. включително.


Проект на Решение за изменение на Решение № 236 на Министерския съвет от 27.04.2017 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 25 август 2017 г. включително.


Проект на Ред за разработване и поддържане на Списъка на професиите за професионално образование и обучение

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 11 септември 2017 г. включително.


Проект на наредба за придобиване на квалификация по професия

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 11 септември 2017 г. включително.


Проект на Учебна програма за отраслова професионална подготовка

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 07.09.2017 г. включително.


Проект на учебна програма по Бизнес-комуникация

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 07.09.2017 г. включително.


Проект та учебна програма по техническо чертане

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 07.09.2017 г. включително.


Проект на типов учебен план

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 07.09.2017 г. включително.


Проекти на учебни програми от професионално направление 524 „Химични продукти и технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 2.09.2017 г. включително.


Проекти на учебни планове

Бележки, становища и предложения по проекта да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  до 01.09.2017 г. включително.


Проект на заповед за утвърждаване на Правила

Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected]  до 28.08.2017 г. включително.


Проект на Решение на Министерския съвет

Бележки, становища и предложения по проекта на Решение на МС могат да бъдат  изпращани към дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-mail: [email protected]  до 25.08.2017 г. включително.


Проект на учебни програми

Бележки, становища и предложения по учебните програми да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 24.08.2017 г. включително.Проект на Постановление

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол" на e-mail: [email protected] до 21 август 2017 г. включително.

Справка на постъпилите предложения и бележки от обществените консултации на проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Правилник за устройството и функциите на Националния инспекторат по образованиетоПроект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 25.03.2016 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] до 03 август 2017 г. включително.


Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Проекти на учебни програми по български език и литература за I-XII клас за обучението, организирано в чужбина

Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани до дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] до 19.08.2017 г.


Проекти на учебни програми за професионално образование

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение


Проекти на учебни планове за професионално образование за дуална система на обучение с прием след завършен VIII клас:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на учебни планове за професионално образование


Проекти на учебни планове за професионално образование за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”:

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на учебни и типови учебни планове за професионално направление код 214 „Дизайн”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на учебни и типови учебни планове

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

Бележки, становища и предложения по проектите на e-mail: [email protected] до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 212 „Музикални и сценични изкуства”

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове за училищата към Министерството на културата

Бележки, становища и предложения по проектите на e-mail: [email protected] до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 342 "Маркетинг и реклама"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 344 „Счетоводство и данъчно облагане“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове от професионално направление код 343 "Финанси, банково и застрахователно дело"

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проекти на типови учебни планове за професионално направление код 621 "Растениевъдство и животновъдство"

Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат  изпращани към дирекция "Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected]  до 07.08.2017 г. включително.


Проект на Решение за изменение на Решение № 216 на МС

Бележки, становища и предложения по проекта  могат да бъдат изпращани към дирекция "Финанси" на e-mail: [email protected] до 7 август 2017 г. (включително).


Архив на проведените обществени консултации

Архив на проведените обществени консултации

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения