Конкурс за стипендии, отпуснати от Финландия 2011-2012 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Конкурс за стипендии, отпуснати от Финландия 2011-2012 г.

Конкурс за стипендии, отпуснати от Финландия на български граждани за следдипломно обучение, специализация и научни изследвания през академичната 2011-2012 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА  И НАУКАТА ОБЯВЯВА

конкурс за стипендии, отпуснати от правителството на Финландия на български граждани за следдипломно обучение, специализация и научни изследвания през академичната 2011-2012 г.

Стипендиите са с обща продължителност от 17 месеца /от 3 до 9 месеца/ и са предназначени за преподаватели, изследователи и докторанти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Да са  български граждани;
 2. Да работят като преподаватели или изследователи на постоянен трудов договор, а за докторантите, да са записани в редовна форма на обучение в български висши училища или научни организации;
 3. Да владеят писмено и говоримо финландски, шведски или английски език.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление в свободна форма до дирекция „Висше образование” за участие в конкурса с опис на приложените документи;
 2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, домашен адрес, телефони, e-mail и информация за ползвани стипендии за обучение, отпуснати чрез МОМН;
 3. Копие от лична карта на кандидата;
 4. Копие от диплома за завършено висше образование, научна степен;
 5. Списък на публикациите, ако има такива;
 6. Две препоръки от хабилитирани преподаватели;
 7. Договор по чл. 234 от Кодекса на труда за повишаване на квалификацията за периода на специализацията, а за докторантите – заповед за записване и писмено съгласие на научния ръководител;
 8. Работна програма и мотивация;
 9. Документ за владеене на един от посочените езици;
 10. Копие от поканата от университет или институт на финландската страна. Поканата може да бъде изпратена по факс или по Е-mail. Тя включва имената на лицето, отправило поканата, и на поканения; академичната година, за която е поканен, и продължителността на престоя.
 11. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните, паспортните и визовите разходи, разходите за личен багаж и застраховки, както и че след завръщането си ще представи кратък отчет в МОМН, дирекция „Висше образование” и дирекция „Международно и европейско сътрудничество”  за извършената работа и за финансово – битовите условия на престоя.

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОМН, бул. „Княз Дондуков” 2А, до 20 януари 2011 г. включително, всеки работен ден от 9.30 до 13.00 и от 14.00 до 17.00 часа.

С всички кандидати ще се проведе събеседване в МОМН на 31 януари 2011 г. от 10.00 ч. Справки за конкурса могат да се правят в МОМН на тел. 9217631 и 9217529.

Документите на кандидатите не подлежат на връщане.

Окончателно решение за приемането на кандидатите е право на приемащата страна и не подлежи на обжалване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения