ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.

Заповед № РД09-651/17.05.2016 г. на министъра на образованието и наукта за създаване на Експертен консултативен съвет по приоритетна ос 1 - "Научни изследвания и технологично развитие" от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“ 

Информация за проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

публ. на 13.09.2021 г.

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

Информация за проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

публ. на 23.01.2020 г.

Проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Информация за проект BG05M2OP001-2.007-0001 „Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“

Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“

Информация за проект „Ученически практики – Фаза 1“ 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения