Търгове

Начало » Профил на купувача » Търгове

Проведен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от недвижим имот – публична държавна собственост, находящи се в сградата на министерството за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати – Заповед № РД09-154/12.01.2022 г. (публ. 12.01.2022 г.) 


Търг с тайно наддаване

(публ. 29.11.2021 г.)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател обща площ 2. 00 кв. м на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката находяща се на адрес бул. „Дондуков“ № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години. с възможност за удължаване на договора в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет съобразно наетата площ, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 05.01.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката.

Начална месечна тръжна цена – 240,00 лв. (двеста и четиридесет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. (тръжна документация)

Депозитът за участие в търга е в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева с ДДС и се внася по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:00 часа на 04.01.2022 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537

 

 


Архив на търгове на Министерството на образованието и науката

Повече

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения