Стопански и счетоводни дейности

Начало » Министерство » Обща администрация » Стопански и счетоводни дейности

Дирекция "Стопански и счетоводни дейности"

Мирослав Петков

директор

тел.: 02 9217 421
e-mail: [email protected] 

Лица за контакти: 
Марияна Желева, началник отдел „Счетоводство“, тел.: 02 9217 703, e-mail: [email protected] 
Атанас Атанасов, началник отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, тел.: 02 9217 450, e-mail:
[email protected]

Отдел „Счетоводство”

Марияна Желева

началник отдел

тел.: (02) 9217 703
e-mail: [email protected]


Отдел "Стопански дейности, управление при кризи и ОМП"

Атанас Атанасов

началник на  отдел

тел: (02) 9217 450
e-mail: [email protected]

 1. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и обзавеждане;
 2. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на министерството;
 3. осигурява поддръжката на сградния фонд, ведомствения жилищен фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
 4. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт и годишни прегледи; отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и в прилежащите им терени;
 5. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;
 6. обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
 7. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;
 8. осигурява данните и изготвя годишния финансов отчет на министерството и обобщен финансов отчет за административните структури към министерството;
 9. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
 10. разработва план за действие на министерството за защита при бедствия, ръководи и провежда съответните мероприятия;
 11. оказва методическа помощ на административните структури към министерството при разработване на планове за защита при бедствия;
 12. осъществява връзки и взаимодействие с националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита, предоставя данни за изготвянето на Националната програма за защита при бедствия и на Националния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
 13. предлага и организира прилагането на мерките от Годишния национален план за действие по защитата на критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти;
 14. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по отбранително-мобилизационната подготовка и за превантивната дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии;
 15. организира денонощното дежурство за оповестяване на служителите от централната администрация при привеждането на страната от мирно във военно положение при мобилизация и при бедствия и аварии;
 16. организира обучение за действие при бедствия;
 17. организира пропускателния режим в сградата на министерството;
 18. координира дейността на Службата по трудова медицина;
 19. извършва дейности, свързани с трудови злополуки;
 20. извършва дейностите, свързани с безопасните и здравословните условия на труд и инструктиране на служителите.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+