Архив - търгове

Начало » Профил на купувача » Търгове » Архив - търгове

Проведен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от МОН, представляващ  обект – книжарница с галерия и мазе с площ 146,35 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15 - Заповед № РД 09-1504/13.07.2020 г.

(публ. 14.07.2020 г.)


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост

(публ. 26.05.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 5 820 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. (  тръжна документация)

Депозитът за участие в търга е в размер на 5 820 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС и се внася по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 29.06.2020 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537Повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се  в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основни ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.         

Търгът ще се проведе на 02.08.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лева с ДДС. Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга е в размер на 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лева с ДДС, и се внася в брой в деловодството на Министерството на образованието и науката или по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:00 часа на 01.08.2019 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основни ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 21.06.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 11 640 (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга е в размер на 11 640 лв., (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. и се внася в брой в деловодството на Министерството на образованието и науката или по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 20.06. 2019 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основни ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 21.06.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 11 640 (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга е в размер на 11 640 лв., (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. и се внася в брой в деловодството на Министерството на образованието и науката или по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 20.06. 2019 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Търг за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати

Заповед РД09-274/12.02.2014 г. за определяне на наемател за 2 кв. метра за поставяне на вендинг автомати в министерството

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2.00 (два) кв. метра на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на наемното отношение може да бъде удължен с подписването на допълнително споразумение към договора за наем.

Търгът ще се проведе на 06.02.2018 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 160 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу сумата от 5 (пет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 160 (сто и шестдесет) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 05.02.2018 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715, 02/9217 450.


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект “Бюфет”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
 

Обявява, че на 30.01.2018 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 3 години  на обект “Бюфет” с площ 87.60 (осемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв. метра, разположен на първия (надпартерен) етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на договора може да бъде продължен с допълнително споразумение.

Начална тръжна цена на помещението – 315 лева с ДДС.

Цена на оборудването, с което се отдава обект “Бюфет” – 665 лева с ДДС, която се явява допълнителна към цената на помещението.

Обектът се отдава под наем с оборудването и наемателят няма възможност да откаже ползването му. Наемът за оборудването е фиксиран, а предмет на търга е определянето на наемна цена на помещението.

Депозит за участие в търга – 315 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 29.01.2018 г.

Дати за оглед на обекта – всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715 и 02/9217 450.


Търг с тайно наддаване

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 14.12.2017 г. от 12 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер, с обща застроена площ 572,90 кв. метра, разположено на две нива, съответно със застроена площ 536 кв. метра на кота -2,50 и застроена площ на 36,90 кв. метра на кота +0,70, находящ се в бл. 263, ул. „Коста Лулчев” № 25, гр. София.

Начална тръжна цена - 1 432,25  лева с ДДС.

Депозит за участие в търга - 1 432,25 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 13.12.2017 г.

Телефони за справки и предварителна уговорка за оглед на обекта: 02/9217 698 и 02/9217 420.


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 14.12.2017 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на Магазин № 2, разположен на две нива с обща застроена площ 425,00 кв. м, находящ се в бл. 263, ул. „Коста Лулчев” № 25, гр. София.

Начална тръжна цена - 2 125 лева с ДДС.

Депозит за участие в търга - 2 125 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 13.12.2017 г.

Телефони за справки и предварителна уговорка за оглед на обекта: 02/9217 698 и 02/9217 420.


Обява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

На 06.10.2017 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 3 години  на обект “Бюфет” с площ 87.60 (осемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв. метра, разположен на първия (надпартерен) етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на договора може да бъде продължен с допълнително споразумение.

Начална тръжна цена на помещението 315 лева с ДДС.

Цена на оборудването, с което се отдава обект “Бюфет” – 665 лева с ДДС, която се явява допълнителна към цената на помещението.

Обектът се отдава под наем с оборудването и наемателят няма възможност да откаже ползването му. Наемът за оборудването е фиксиран, а предмет на търга е определянето на наемна цена на помещението.

Депозит за участие в търга – 315 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 05.10.2017 г.

Дати за оглед на обекта – всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715 и 02/9217 450.

търг с тайно наддаване за определяне на наемател

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.11.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. "Коста Лулчев" № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с  начална тръжна цена 1925 лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 1925 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.11.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.11.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 3570 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 3570 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.11.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 01.09.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 3570 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 3570 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 31.08.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 01.09.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с  начална тръжна цена 1925 лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 1925 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 31.08.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.03.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 5100 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 5100 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.03.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.03.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с  начална тръжна цена 2750 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 2750 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.03.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

Обявата е публикувана на 20 януари 2015 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на "Ученически отдих и спорт" ЕАД, гр. София

Поканата е публикувана за втори път на 19 февруари 2015 г. Срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни, считано от датата на обявяването.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА 

на 16.09.2015 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м. за промишлени стоки с начална тръжна цена 6375 (шест хиляди триста седемдесет и пет) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 6375 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 15.09.2015 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА 

на 16.09.2015 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и  ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с начална тръжна цена 3437 (три хиляди четиристотин тридесет и седем) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 3437 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 15.09.2015 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742 

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2.00 (два) кв. м на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Търгът ще се проведе на 07.11.2014 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 160 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 300 (триста) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 06.11.2014 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217715, 02/9217537

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване  за определяне на наемател за срок от 3 години на обект „Бюфет” с площ 87.60 кв. метра за продажба на хранителни стоки, напитки, готови ястия и закуски, находящ се в сградата на Министерството на образованието и науката,  гр. София, бул. „Дондуков” № 2А.

Търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена - 262.80 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу 30 лева, платени по сметка № BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозит за участие в търга – 300 лева, платени по сметка  № BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Дати за оглед на обекта: всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 21.07.2014 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 715

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин – книжарница с галерия и мазе в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, на обща площ 146,35 кв. м, с предназначение за книжарница.

Търгът ще се проведе на 12.06.2012 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална месечна наемна цена – 9512,75 лв. (девет хиляди петстотин и дванадесет лева и седемдесет и пет стотинки). Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по ЗДДС, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т.е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 20 (двадесет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 19025,50 лева (деветнадесет хиляди двадесет и пет лева и петдесет стотинки), върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 11.06.2012 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

ТЪРГ с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения ...

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване  за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали с обща площ 1080,00 кв. м, находящ се гр. София, жк „Студентски град”, ул. „8 декември”, спортна зала „Бонсист”, източен вход.

Предназначение – гараж на автомобили и сервизна дейност.

Търгът ще се проведе на 29.05.2012 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална тръжна цена 1,00 лв./кв. м или общо 1080 (хиляда и осемдесет) лева месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. Консумативните разходи, основните и текущи ремонти и такса битови отпадъци са за сметка на наемателя.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 1080 (хиляда и осемдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 28.05.2012 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения