Виетнам

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Азия » Виетнам

Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за периода 2019–2023 година

обн. - ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 г., в сила от 27.12.2019 г.


Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам за периода 2012-2016 година  г.

Подписано в Ханой на 16.04.2012 г., в сила от 15.03.2001 г.

Срок на действие: Тази спогодба се сключва за срок 10 години.
След този срок нейното действие се подновява автоматично за всеки следващ период от 10 години при условие, че нито една от договарящите страни не уведоми по дипломатически път другата договаряща страна за намерението си да го денонсира не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на действие на спогодбата.

Това споразумение се сключва за периода 2012-2016 г., като действието му ще се счита за продължено до подписването на ново споразумение.


Спогодба за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам

обн. - ДВ, бр. 38 от 17.04.2001 г.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения