Архив

Начало » Документация » Проекти на документи » Архив

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 28.07.2023 г. до 28.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Мехатроника“ НЕ са постъпили бележки и предложения (публ. 29.09.2023 г.)


(публикувано 28.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.08.2023 включително

Проекти на Заповеди за изменение и допълнение на Заповеди за утвърждаване на учебните програми за общообразователната подготовка от I до X клас

(публикувано 27.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 28.08.2023 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебни програми по физическо възпитание и спорт (ФВС) от I до XII клас

(публикувано 27.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 28.08.2023 включително

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година

(публикувано 27.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 28.08.2023 включително

Проект на заповед за откриване на процедурите по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по общообразователния учебен предмет чужд език – италиански език

(публикуване 25.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници“ на e-mail: [email protected]

до 24.08.2023 включително

Проект на учебна документация за направление код 214 „Дизайн“

(публикуване 30.06.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 24.08.2023 включително

Проект на заповед за утвърждаване на размера на месечните суми за участие на децата и учениците в дейности към педагогическите форми на Националния дворец на децата за учебната 2023/2024 година

(публикувано 24.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected]  

до 23.08.2023 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година

(публикувано 21.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.08.2023 включително

Проекти на заповеди за изменение и допълнение на типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план

(публикувано 20.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 21.08.2023 включително

Проекти на учебна документация

(публикувано 19.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 18.08.2023 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 19.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните планове могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.08.2023 включително

Проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”)

В проведената в периода от 18.07.2023 г. до 17.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на МС за одобряване на проект на Споразумение относно Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (“CEEPUS IV”) НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 21.08.2023 г.)


(публикувано 18.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2023 включително

Проекти на Заповеди за осигуряване на учебната 2023/2024 година

(публикувано 18.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани, както следва:
График учебно време 2023/2024 г. на e-mail: [email protected] 
График ДЗИ/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 г. на e-mail: [email protected] 
График НВО на e-mail: [email protected]
График за изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас на e-mail: [email protected] 
График на дейностите по приемането на учениците в VIII и в XI клас в неспециализираните училища 2024/2025 година на e-mail: [email protected]
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023/2024 година на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2023 включително

Проект на заповед за определяне на дата за допълнителните ДЗИ по желание през сесия август-септември 2023

(публикувано 18.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2023 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания

(публикувано 14.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 14.08.2023 включително

Проект на типов учебен план по специалност код 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“ от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ от професионално направление код 482 „Приложна информатика“

Проекти на учебни програми за професия „Строител“

(публикувано 10.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 09.08.2023 включително

Проекти на учебни програми за професионално направление 582 „Строителство“

(публикувано 06.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.08.2023 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г.

(публикувано 06.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.08.2023 включително

Проекти на учебни програми за специалност „Корабоводене-речно“

(публикувано 05.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.08.2023 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“

В проведената в периода от 05.07.2023 г. до 04.08.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в растениевъдството“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 07.08.2023 г.)


(публикувано 05.07.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.08.2023 включително

Проект на Наредба за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от ЗОБВВПИ

В проведената в периода от 06.06.2023 г. до 06.07.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4-7 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с които трябва да разполагат стратегическите обекти по § 1, т. 43.  НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 13.07.2023 г.)


(публикувано 06.06.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани до дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 06.07.2023 включително

Проекти на учебни програми за специалност от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

(публикувано 05.06.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 05.07.2023 включително

Проект на типов учебен план по специалност от професионално направление код 582 „Строителство“

Проект на Заповед за определяне на размера на средствата за училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2023/2024 година

(публикувано 23.05.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 22.06.2023 включително

Проект на учебен план по специалност код 5210414 „Металообработващи машини“ от професия код 521040 „Машинен монтьор“ с придобиване на втора степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език – обучение чрез работа

(публикувано 17.05.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебния план могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.06.2023 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките

В проведената в периода от 15.05.2023 г. до 14.06.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.06.2023 г.)


(публикувано 15.05.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail:  [email protected]

до 14.06.2023 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2023 – 2024 година

(публикувано 04.05.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 05.06.2023 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за системни иновации в храните и виното в структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката между Република България и Република Армения за периода 2023 – 2027 г. като основа за водене на преговори;

В проведената в периода от 28.04.2023 г. до 29.05.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Програма между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2027 г., НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 30.05.2023 г.)


(публикувано 28.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 29.05.2023 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на образованието 2023 г.

(публикувано 21.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] 

до 22.05.2023 включително

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

В проведената в периода от 20.04.2023 г. до 22.05.2023 г. включително обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.07.2023 г.)


(публикувано 20.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 22.05.2023 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение

В проведената в периода от 19.04.2023 г. до 19.05.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка, НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 22.05.2023 г.)


(публикувано 19.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

до 19.05.2023 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Република България и Чешката република

В проведената в периода от 11.04.2023 г. до 11.05.2023 г. включително обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и спорта на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023 – 2026 г. НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 12.05.2023 г.)


(публикувано 11.04.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция  „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 11.05.2023 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

В проведените в периода от 31.03.2023 г. до 02.05.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.05.2023 г.)


(публикувано 31.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 02.05.2023 включително

Проект на Постановление за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

В проведените в периода от 29.03.2023 г. до 28.04.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 09.05.2023 г.)


(публикувано 29.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 28.04.2023 включително

Проект на РМС за изменение на Националната научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

(публикувано 23.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected] 

до 24.04.2023 включително

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2023/2024 година на неспециализираните училища с национално значение

(публикувано 22.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 21.04.2023 включително

Проект на Постановление за допълнение на ПМС № 64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

(публикувано 21.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 20.04.2023 включително

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на РУО

В проведените в периода от 21.03.2023 г. до 20.04.2023 г. вкл. обществени консултации по проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието (РУО) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.04.2023 г.)


(публикувано 21.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 20.04.2023 включително

Проект на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

В проведените в периода от 17.03.2023 г. до 18.04.2023 г.  вкл. обществени консултации по проект на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 26.04.2023 г.)


(публикувано 17.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 18.04.2023 включително

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май-юни на учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 17.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]   

до 18.04.2023 включително

Проект на Заповед за изменение на заповедта за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година

(публикувано 14.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 13.04.2023 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия


В проведените в периода от 10.03.2023 г. до 10.04.2023 г. г. вкл. обществени консултации по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Каменоделец“ и по професията „Организатор в дървообработването и производството на мебели“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 18.04.2023 г.)


(публикувано 10.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 10.04.2023 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София

В проведената в периода от 09.03.2023 г. до 10.04.2023 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 12.04.2023 г.)


(публикувано 09.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 10.04.2023 включително

Проект на типов учебен план по специалност код 8400102 „Корабоводене-речно” от професия код 840010 „Корабоводител” от професионално направление код 840 „Транспортни услуги”

(публикувано 08.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.04.2023 включително

Проект на заповед за утвърждаване на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в V и VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием и на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища за учебната 2023 - 2024 година

(публикувано 07.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 06.04.2023 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 24.02.2023 г. до 27.03.2023 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професията „Проектант компютърни мрежи“ и по професията „Шлосер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.03.2023 г.)


(публикувано 24.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.03.2023 включително

Проект на заповед за изменение на заповедта за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 10.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.03.2023 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на РМС за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите

В проведената в периода от 07.02.2023 г. до 09.03.2023 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.03.2023 г.)


(публикувано 07.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 09.03.2023 включително

Проекти на учебни програми от професионално направление 762 „Социална работа и консултиране”

(публикувано 03.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 06.03.2023 включително

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

В проведените в периода от 17.01.2023 г. до 16.02.2023 г.  вкл. обществени консултации по по проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 02.03.2023 г.)


(публикувано 17.01.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 16.02.2023 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведените в периода от 11.01.2023 г. до 10.02.2023 г.  вкл. обществени консултации по проекти на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Лютиер“ и Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по автоматизация“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.02.2023 г.)


(публикувано 11.01.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 10.02.2023 включително

Проект на заповед

(публиквуано 21.12.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected]  и/или [email protected] 

до 20.01.2023 включително

Проекти на национални изпитни програми за професионално направление 863 „Военно дело и отбрана“

(публикувано 19.12.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.01.2023 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в XI клас на места по допълнителния държавeн план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023 – 2024 година

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023 – 2024 година

Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година

(публикувано 09.12.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  и [email protected]

до 09.01.2023 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

(публикувано 28.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.12.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Проекти на типови учебни планове за специализирана подготовка за училищата по изкуства и за училищата по култура

(публикувано 22.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 22.12.2022 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 21.11.2022 г. до 21.12.2022 г.  вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.02.2023 г.)


В проведените в периода от 21.11.2022 г. до 21.12.2022 г.  вкл. обществени консултации по проекти на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ и Наредба за придобиване на квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 22.12.2022 г.)


(публикувано 21.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.12.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“

В проведената в периода от 17.11.2022 г. до 19.12.2022 г.  вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.12.2022 г.)


(публикувано 17.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.12.2022 включително

Проект на Наредба за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии:

В проведената в периода от  16.11.2022 г. до 16.12.2022 г.  вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Фермер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.02.2023 г.)


В проведените в периода от 16.11.2022 г. до 16.12.2022 г.  вкл. обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.12.2022 г.)


(публикувано 16.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.12.2022 включително

Проект на Решение за изменение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

Проект на учебна програма за профилирана подготовка по китайски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво B1.1

(публикувано 14.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.12.2022 включително

Проект на учебна програма по корейски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво A1 (общообразователна подготовка)

(публикувано 14.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.12.2022 включително

Проекти на учебни програми по норвежки език

(публикувано 11.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.12.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Проект на Решение на МС за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на 3 СПК за специалности:

(публикувано 25.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 24.11.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професия 811030 „Камериер“

Бележки, становища и предложения по проектите на документите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

(публикувано 18.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 17.11.2022 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 18.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.11.2022 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 17.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 16.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на Наредба за Регистъра на висшите училища

Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалност код 6210102 „Зеленчукопроизводство“

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 237 от 19.03.2021 г. на Министерски съвет

В проведените в периода от 05.10.2022 г. до 04.11.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 237 от 19.03.2021 г. на Министерски съвет за приемане на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 08.11.2022 г.)


(публикувано 05.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 04.11.2022 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г.

(публикувано 03.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 02.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 03.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.11.2022 включително

Проекти на национални изпитни програми (НИП) за специалности:

(публикувано 29.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.10.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професионално направление код 346 „Секретарски и административни офис дейности”

(публикувано 27.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.10.2022 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалности:

Проекти на учебни програми за професионалното направление код 541 „Хранителни технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.10.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии, както следва:

В проведените в периода от 12.09.2022 г. до 12.10.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Болногледач“ и проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни системи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 24.10.2022 г.)


(публикувано 12.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.10.2022 включително

Проект на Наредба за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации

В проведените в периода от 08.09.2022 г. до 10.10.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Наредба за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.10.2022 г.) 


(публикувано 08.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 10.10.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 07.09.2022 г.)
Бележки по проекта на Национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.10.2022 включително

Проект на учебна програма за специфична професионална подготовка

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет:

(публикувано 31.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии, както следва:

В проведените в периода от 30.08.2022 г. до 29.09.2022 г. вкл. обществени консултации по Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Шивач“, Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Работник в производство на облекло“ и Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Портиер-пиколо“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 06.10.2022 г.) 


(публикувано 30.08.2022 г.)

Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за специалност „Ядрена енергетика“ от професионалното направление код 522 „Електротехника и енергетика“

(публикувано 29.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за професионалното направление код 522 „Електротехника и енергетика“

(публикувано 26.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 26.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за професионална подготовка за професионалното направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката

Проекти на учебни програми

(публикувано 24.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2022 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 23.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебния план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 22.09.2022 включително

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 228 на Министерския съвет от 20 май 1997 г.

Проект на типов учебен план

(публикувано 22.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.09.2022 включително

Проект на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 година

(публикувано 19.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2022 включително

Проект на типов учебен план за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.09.2022 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 16.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 15.09.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение

В проведената в периода от 16.08.2022  г. до 15.09.2022 г. включително обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 03.10.2022 г.)


(публикувано 16.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 15.09.2022 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по италиански език

(публикувано 15.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2022 включително

Проект на национална изпитна програма (НИП) за специалност код 2130301 „Полиграфия“ от професия код 213030 „Полиграфист“

(публикувано 15.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 12.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

(публикувано 12.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.09.2022 включително

Проект на учебна програма по професии от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публикувано 11.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2022 включително

Проект на Националния календар за изяви по интереси на децата

(публикувано 11.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 12.09.2022 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език

Проект на учебна програма за направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

(публикувано 10.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 09.09.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г.

В проведената в периода от 10.08.2022 г. до 09.09.2022 г. включително обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 12.09.2022 г.)


(публикувано 10.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“, e-mail: [email protected]

до 09.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професионално направление 345„Администрация и управление“

(публикувано 08.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2022 включително

Проекти на типови учебни планове (ТУП) за

(публикувано 08.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на ТУП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2022 включително

Проекти на учебни планове и програми за специалностите от професионални направления:

(публикувано 03.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2022 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 02.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 01.09.2022 включително

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проекти на учебни програми по специалност код 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ от професия код 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на учебни програми по специалност код 5440102 „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ от професия код 544010 „Минен техник“ от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на учебни програми в професионално направление код 521 "Машиностроене, металообработване и металургия“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на учебни програми за професия код 582030 “Строител“ и за професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проект на Постановление Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Проекти на учебни програми

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 29.08.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина"

В проведената в периода от 29.07.2022 г. до 29.08.2022 г. включително обществена консултация по проект на решение на МС за  изменение на национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед), одобрена с Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г. и актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 05.09.2022 г.) 


(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: Весела Василева [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове, учебни програми и национална изпитна програма

(публ. 28.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове, учебни програми и национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по български език и литература

(публ. 28.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Kонцепция за промени в Закона за висшето образование за обединяване на висши училища в Република България

(публикувано 27.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2022 включително

Проект на Концепция за Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите

(публикувано 26.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 10.10.2022 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 25.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 24.08.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по Български език и литература

(публикувано 25.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]  и [email protected]

до 24.08.2022 включително

Проекти на заповеди за учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 25.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани, както следва:
График учебно време 2022-2023 г. и График ДЗИ 2022-2023 г. на e-mail: [email protected] 
График за приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища 2023 – 2024 година на e-mail: [email protected] 
График за проверка на способностите 8. и 11. клас 2022-2023 г. на e-mail: [email protected] и [email protected] 
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година и График НВО на e-mail: [email protected]
График за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността на e-mail: [email protected] 

до 24.08.2022 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Проекти на учебни програми за специалности от професионални направления с код 482 „Приложна информатика“

(публикувано 21.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2022 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професионални направления с код 343 „Финанси, банково и застрахователно дело“

Проекти на учебни програми за специалности от професионални направления код 341 „Търговия на едро и дребно“

(публикувано 21.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2022 включително

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август – септември на учебната 2021 – 2022 година

Проекти на учебни програми

(публикувано 18.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 18.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 14.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2022 включително

Проект на типови учебни планове

(публикувано 11.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.08.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година

В проведената в периода от 06.07.2022 г. до 05.08.2022 г. включително обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.08.2022 г.) 


(публикувано 06.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ e-mail: [email protected] 

до 05.08.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по религия (неконфесионално обучение)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

Проект за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина;

В проведената в периода от 21.06.2022 г. до 21.07.2022 г. включително обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 25.07.2022 г.) 


(публикувано 21.06.2022 г.)

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]; [email protected] 

до 21.07.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

(публикувано 20.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 20.07.2022 включително

Проект на Решение за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

В проведената в периода от 17.06.2022 г. до 18.07.2022 г. включително обществена консултация по проекта, на Портала
за обществени консултации, както и на посочената на интернет страницата на Министерството на образованието и
науката електронна поща, НЕ са постъпили коментари и становища (публ. 22.07.2022 г.)


(публикувано 17.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 18.07.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 15.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 15.07.2022 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

В проведената в периода от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г. вкл. включително обществена консултация Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.07.2022 г.)


(публикувано 14.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.07.2022 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г. вкл. включително обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (приет с ПМС № 277 от 2013 г.); ПМС № 13/31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката) НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.07.2022 г.)


(публикувано 14.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 14.07.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

(публикувано 03.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  [email protected] 

до 04.07.2022 включително

Проект на учебна програма за дневна форма на обучение за специфична професионална подготовка по учебен предмет учебна практика (публ. 03.06.2022 г.)

Проект на Наредба за за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“

В проведената в периода от 03.06.2022 г. до 04.07.2022 г. включително обществена консултация по Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 06.07.2022 г.)


(публикувано 03.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.07.2022 включително

Проекти на типови учебни планове по специалност

(публикувано 01.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.07.2022 включително

Проект на типов учебен план по специалност код 2150602 „Декоративни скални облицовки” от професия код 215060 „Каменоделец”

Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 01.07.2022 включително

Проекти на типови учебни планове по специалности:

(публикувано 31.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.06.2022 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и на учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, обучаващи се в специални училища по следните учебни предмети:

(публикувано 30.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  [email protected] 

до 29.06.2022 включително

Проект на Наредба за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 23.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“, e-mail: [email protected] 

до 24.06.2022 включително

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

(публикувано 23.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“, e-mail: [email protected]

до 22.06.2022 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професиите:

В проведената в периода от 16.05.2022 г. до 15.06.2022 г. вкл. обществена консултация по проектите на Наредби за придобиване на квалификация по професии „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ и „Техник-металург“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 24.06.2022 г.)


(публикувано 16.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 15.06.2022 включително

Проект на Постановление на МС за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на Техническия университет – София

В проведената в периода от 11.05.2022 г. до 10.06.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на постановление на Министерския съвет за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж в структурата на Техническия университет – София НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.06.2022 г.)


(публикувано 11.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 10.06.2022 включително

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022-2025

В проведената в периода от 10.05.2022 г. до 09.06.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022-2025 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 14.06.2022 г.)


(публикувано 10.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука” на e-mail: [email protected]

до 09.06.2022 включително

Проект на заповед

(публикувано 04.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: [email protected]

до 03.06.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища

(публикувано 28.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2022 включително

Проект на постановление на Министерски съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна

В проведената в периода от 28.04.2022 г. до 30.05.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на постановление на Министерски съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.06.2022 г.)


(публикувано 28.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2022 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Постановление за откриване на поделения на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Свети Николе, Република Северна Македония

В проведената в периода от 28.04.2022 г. до 30.05.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на постановление на Министерски съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.05.2022 г.)


(публикувано 28.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2022 включително

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение на ПМС № 90/2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научните организации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

(публикувано 13.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]  

 

до 13.05.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2022/2023 година

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет – религия (християнство-православие)

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 07.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Министерския съвет могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

 

до 09.05.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката

В проведената в периода от 06.04.2022 г. до 09.05.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за сътрудничество в областта на висшето образование и науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за периода 2022 - 2024 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.05.2022 г.)


(публикувано 06.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

 

 

до 09.05.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална програма „Фонд „Стефан Стамболов““

(публикувано 06.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 09.05.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

В проведената в периода от 05.04.2022 г. до 05.05.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.05.2022 г.)


(публикувано 05.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 05.05.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Кинолог“

(публикувано 31.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 03.05.2022 включително

Проект на учебна програма за професионално направление 343 Финанси, банково и застрахователно дело

(публикувано 28.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 27.04.2022 включително

Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието за 2022 г.

(публикувано 25.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на email: [email protected] 

до 26.04.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация професията „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“

В проведената в периода от 25.03.2022 г. до 26.04.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 04.05.2022 г.)


(публикувано 25.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 26.04.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация професията „Програмист на роботи“

В проведената в периода от 24.03.2022 г. до 26.04.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Програмист на роботи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 04.05.2022 г.)


(публикувано 24.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 26.04.2022 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 144 на Министерския съвет от 06.07.2012 г. за назначаване на персонал за нуждите на Европейските училища

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление на МС №79 от 13.04.2016 г.

Проект на заповед за утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година на неспециализираните училища с национално значение

(публикувано 17.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 18.04.2022 включително

Проект на Заповед за определяне на датите за допълнителните държавни зрелостни изпити

(публикувано 17.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 18.04.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация професия „Куриер“

В проведената в периода от 15.03.2022 г. до 14.04.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация професия „Куриер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 26.04.2022 г.)


(публикувано 15.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.04.2022 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”

(публикувано 09.03.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 08.04.2022 включително

Проект на Заповед за определяне на правила за организация на дейностите по приемане на ученици по държавен план-прием

(публикувано 28.02.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] и [email protected]

до 30.03.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 11.02.2022 г. до 14.03.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Програмист на изкуствен интелект“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.04.2022 г.)


В проведената в периода от 11.02.2022 г. до 14.03.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Камериер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 16.03.2022 г.)


(публикувано 11.02.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.03.2022 включително

Проекти на учебни програми по датски език

(публикувано 25.01.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 24.02.2022 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 17.12.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected]

до 17.01.2022 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите за приемане на ученици в XI клас на местата по държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 17.12.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected] 

до 17.01.2022 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 13.12.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.01.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на професионална квалификация

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 07.12.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на национална изпитна програма  могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 06.01.2022 включително

Проект на учебна програма за специфична професионална подготовка

(публикувано 30.11.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.12.2021 включително

Проекти на заповеди за утвърждаване на учебните програми за обучението по иврит

Проект на учебна програма за специфична професионална подготовка

(публикувано 15.11.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 15.12.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 03.11.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 03.12.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на МС от 2018 г.

В проведената в периода от 02.11.2021 г. до 02.12.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение за изменение на национални научни програми, одобрени с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г., актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.12.2021 г.)


(публикувано 02.11.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] 

до 02.12.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 29.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.11.2021 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 29.10.2021 г. до 29.11.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог по качеството на храни и напитки“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 01.12.2021 г.)


(публикувано 29.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектитета могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.11.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 28.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 29.11.2021 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 27.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 26.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на Националната изпитна програма

(публикувано 27.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 26.11.2021 включително

Проект на заповед

(публикувано 26.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 25.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 26.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 25.11.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация

(публикувано 25.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 24.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за трета степен на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми

(публикувано 22.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 22.11.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Проекти на Национални изпитни програми за специалности:

Проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование

В проведената в периода от 19.10.2021 г. до 18.11.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.11.2021 г.)


(публикувано 19.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 18.11.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 18.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на втора степен на професионална квалификация

(публикувано 14.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 15.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 13.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.11.2021 включително

Проект на Националната изпитна програма

(публ. 12.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 11.11.2021 включително

Проект на Националната изпитна програма

(публикувано 08.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.11.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 06.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 05.11.2021 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професия, както следва:

В проведената в периода от 05.10.2021 г. до 04.11.2021 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии „Оператор в производството на облекло“, „Касиер“ и „Работник в заведенията за хранене и развлечения“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 09.05.2022 г.)


В проведената в периода от 05.10.2021 г. до 04.11.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Здравен асистент“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.04.2022 г.)


В проведената в периода от 05.10.2021 г. до 04.11.2021 г. вкл. обществена консултация по проекти на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Озеленител“ и Наредба за придобиване на квалификация по професията „Хлебар-сладкар“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.02.2022 г.)


В проведената в периода от 05.10.2021 г. до 04.11.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията "Офис-секретар" НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 05.11.2021 г.)


(публикувано 05.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми

(публикувано 05.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за:

(публикувано 05.10.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.11.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление 623 „Горско стопанство“

Проект на Национални изпитни програми за професионално направление код 522„Електротехника и енергетика“

(публикувано 29.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление код 214 „Дизайн“

(публикувано 28.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на Националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление код 522 „Електротехника и енергетика“

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

(публикувано 28.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“

(публикувано 27.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионално направление код 840 „Транспортни услуги“

(публикувано 27.09.2021 г.)


Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 28.10.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 27.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.10.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 23.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 25.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 20.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 20.10.2021 включително

Проект на заповед за утвърждаване на учебната програма за обучението по румънски език

(публикувано 20.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 20.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми

(публикувано 20.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 20.10.2021 включително

Проект на Националната изпитна програма

(публикувано 16.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail:  [email protected] 

до 18.10.2021 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Проекти на учебна документация за дуално обучение за професионално направление код 622 „Градинарство (паркове и градини)“

(публикувано 15.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 15.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за:

(публикувано 13.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 13.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионални направления код 482 „Приложна информатика“ за:

(публикувано 13.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за професионални направления код 345 „Администрация и управление“

(публикувано 10.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 11.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 10.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.10.2021 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления

(публикувано 09.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 11.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 08.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] до 08.10.2021 включително

 

до 08.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 07.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.10.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г.

В проведената в периода от 07.09.2021 г. до 07.10.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление  на   Министерския  съвет за изменение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.10.2021 г.)


(публикувано 07.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.10.2021 включително

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието

В проведената в периода от 03.09.2021 г. до 04.10.2021 г. вкл. обществена консултация проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 22.10.2021 г.)


(публикувано 03.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected]

до 04.10.2021 включително

Проект учебната програма за специфична професионална подготовка

(публикувано 02.09.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 04.10.2021 включително

Проекти на Национални изпитни програми (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалност

(публикувано 31.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани до дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 30.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 30.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за професионални направления

Проекти на Национални изпитни програми

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалност:

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за:

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност код 5210501 „Измервателна и организационна техника“, код 5210504 „Лазерна и оптична техника“ и код 5210505 „Медицинска техника“

(публ. 25.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите  могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 27.09.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалност код 3410301 „Недвижими имоти“

(публикувано 24.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 27.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професионално направление код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” и код 840 „Транспортни услуги“

(публикувано 20.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

 

до 20.09.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Оперативен план за изпълнение на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021-2030 г.

Проекти на документи Национални изпитни програми за специалности код 5410103, код 5210104 и код 5410107

(публикувано 19.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 20.09.2021 включително

Проекти на учебни програми по „Подемно-транспортна техника с електрозадвижване“

(публикувано 18.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 17.09.2021 включително

Проекти на учебни програми по Икономика и управление на предприятието

(публикувано 18.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 17.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за дуална форма на обучение

(публикувано 14.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.09.2021 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 13.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.09.2021 включително

Проект на типов учебен план за дуална форма на обучение

Проект на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година

(публикувано 10.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 09.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 10.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 09.09.2021 включително

Проект на учебна програма по учебен предмет информационни технологии в професията

(публикувано 09.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] и на e-mail: [email protected]

до 08.09.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма (НИП)

(публикувано 09.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 08.09.2021 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за:

(публикувано 09.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] и на e-mail: [email protected] 

до 08.09.2021 включително

Проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“

Проект на Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки (ПИКОМ)“

В проведената в периода от 06.08.2021 г. до 07.09.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Национална програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки-ПИКОМ“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 15.10.2021 г.)


(публикувано 06.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална научна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2021 включително

Проект на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“

(публикувано 06.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Национална научна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected] и на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 06.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] и на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за отраслова и специфична професионална подготовка

(публикувано 05.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление код 521 „Машиностроене, металообработване и металургия“ по:

(публикувано 05.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2021 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение

(публикувано 05.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] и на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

(публикувано 04.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: r[email protected] 

до 03.09.2021 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 03.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

(публикувано 03.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2021 включително

Проекти на типови учебни планове за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за:

(публикувано 03.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  и на e-mail: [email protected] 

до 02.09.2021 включително

Проекти на типови учебни планове за професия код 213020 „Фотограф“

(публикувано 02.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.09.2021 включително

Проект на Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2021/2022 година

(публикувано 02.08.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“ на e-mail: [email protected] 

до 01.09.2021 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка

Проекти на Национални изпитни програми

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 30.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 30.08.2021 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 30.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 30.08.2021 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 27.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2021 включително

Проекти на учебни програми

Проекти на учебни програми

(публикувано 27.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2021 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 27.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2021 включително

Проекти на учебни програми

Проект на учебни програми

(публикувано 27.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.08.2021 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публикувано 26.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

 

до 26.08.2021 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 26.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 26.08.2021 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Проекти на учебни програми

(публ. 21.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 20.08.2021 включително

Проекти на учебни планове и програми

(публ. 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2021 включително

Проект на заповед за определяне на датите за държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание, сесия август – септември, 2021 г.

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебната програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 19.08.2021 включително

Учебна програма за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за специфична професионална подготовка

Проекти на заповеди за учебната 2021 – 2022 година

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 19.08.2021 включително

Проект на Заповед за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания

(публикувано 20.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2021 включително

Проекти на учебни планове и програми за професионално направление 621 „Растениевъдство и животновъдство“

Проекти на учебни програми

(публ. 19.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.08.2021 включително

Проект на заповед

(публ. 19.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образованието“ на e-mail: [email protected] 

до 18.08.2021 включително

Проект на учебна програма

(публикувано 14.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 13.08.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на РМС

В проведената в периода от 13.07.2021 г. до 12.08.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.08.2021 г.)


(публикувано 13.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 12.08.2021 включително

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредба

В проведената в периода от 13.07.2021 г. до 12.08.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.08.2021 г.)


(публикувано 13.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 12.08.2021 включително

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

В процеса на консултиране на проекта на Портала за обществени консултации са постъпили коментари и предложения. (публ. 20.08.2021 г.)


Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ и дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

(публикувано 12.07.2021 г.)

до 11.08.2021 включително

Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 09.07.2021 г. до 09.08.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на образованието НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.08.2021 г.)


(публикувано 09.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected]

до 09.08.2021 включително

Проект на заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.

(Дата на публикуване: 08.07.2021 г.)
Желаещите да участват в общественото обсъждане, което ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 28 юли 2021 г. (сряда) от 10:00, чрез платформа Zoom, може да заявят своя интерес до 27.07.2021 г. на електронен адрес: [email protected] 


За бележки, становища и предложения по проекта на Програма „Образование“ за програмен период 2021-2027 г.: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6179

 

до 09.08.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 06.07.2021 г. до 05.08.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 06.08.2021 г.)


(публикувано 06.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука“ на e-mail: [email protected]

до 05.08.2021 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професионално направление „Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи“

(публикувано 02.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по типовите учебни планове и учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.08.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 01.07.2021 г. до 02.08.2021 г. вкл. обществена консултация по проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ПМС № 277/06.12.2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси; Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси, приет с ПМС № 277 от 2013 г.; Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта; ПМС № 13/31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката) НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.08.2021 г.)


(публ. 01.07.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected]

 

до 02.08.2021 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет

В проведената в периода от 24.06.2021 г. до 26.07.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на наименованието на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 30.07.2021 г.)


(публ. 24.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 26.07.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 24.06.2021 г. до 26.07.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на неспециализирани училища за училища с национално значение от учебната 2021/2022 година, НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 27.07.2021 г.)


(публикувано 24.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на решение могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected].

до 26.07.2021 включително

Проект на ПМС за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на Списъка на изследователските висши училища

Проект на Решение на МС за приемане на Национална карта на висшето образование в Република България

Представяне на Националната карта на висшето образование в Република България (добавен аудиофайл на 05.07.2021 г.)


(публикувано 18.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

 

до 19.07.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2021/2022 година

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

В проведената в периода от 10.06.2021 г. до 24.06.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 25.06.2021 г.)


(публ. 10.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Постановление могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 24.06.2021 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за ХI и XII клас по задължителни модули от профилираната подготовка

(публ. 09.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 09.07.2021 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, по учебен предмет български език и литература

(публ. 07.06.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 07.07.2021 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведената в периода от 28.05.2021 г. до 28.06.2021 г г. вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в озеленяването“ и проект на Наредба за изменение на Наредба № 13 от 2 юни 2020 г. за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на електронна техника“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 29.06.2021 г.)


(публикувано 28.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проеките могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 28.06.2021 включително

Проект на Заповед за определяне на размера на средствата за училищата, включени в Списъка на българските неделни училища в чужбина за учебната 2021/2022 година

(публ. 26.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected] 

до 25.06.2021 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала

(публ. 26.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 25.06.2021 включително

Проект на Наредба за инспектирането на детските градини и училищата

Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ – 2021 година

(публикувано 05.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“ на e-mail: [email protected] 

до 04.06.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 737 на МС от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация

В проведената в периода от 07.05.2021 г. до 07.06.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение за изменение на Решение № 737 на Министерския съвет от 15 октомври 2020 година за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 08.06.2021 г.)


(публикувано 05.05.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 07.06.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2022 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.06.2021 г.)


(публикувано 29.04.2021 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 31.05.2021 включително

Проект на Решение на Министерския съвет

В проведената в периода от 29.04.2021 г. до 31.05.2021 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за ви