УНИВЕРСИТЕТИ ОТ 11 ДЪРЖАВИ ТЪРСЯТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Начало » Последни публикации

26.05.2023

На снимката: Сграда на чуждестранен университет

В 12 чуждестранни университета от 11 държави е обявена процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за следващата академична година. Свободните позиции са в две висши училища в Словакия и в по едно във Франция, Китай, Гърция, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Армения и Хърватия.

Преподавателите по български език и литература в чуждестранни университети се командироват там дългосрочно от висшето училище или институт на БАН, в които заемат академична длъжност. В рамките на дългосрочната си командировка те получават дневни командировъчни за съответната страна, както и основни и допълнителни трудови възнаграждения за образователна и научна степен, за придобит трудов стаж и професионален опит със съответните осигурителни вноски. Ако приемащата страна не им е осигурила жилище, имат право и на допълнителни средства за наем на квартира. Поемат се и пътните им разходи в началото и в края на всяка академична година, както и тези на членовете на семействата им, които пребивават с тях по време на командировката.

Обявление за дванадесетте свободни позиции и формуляр за кандидатстване са публикувани на страницата на Министерството на образованието и науката.  В него са посочени и специфичните изисквания на чуждестранните висши училища, на които следва да отговарят кандидатите.

В момента български език и литература се преподава в общо 31 висши училища зад граница. Основна цел на лекторатите е осигуряване на максимална публичност на преподаването на български език и литература не само сред академичните среди, но и сред широката общественост. Основните инструменти за постигането на тази цел са сътрудничество с българските посолства, културните институти, асоциациите на българите в чужбина, българските неделни училища по света, организиране на различни прояви, участие в международни проекти и медийни изяви.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения