Учебници

Начало » Учебници

Заповед № РД09-2374/ 11.09.2023 г. за утвърждаване на: (публ. 13.09.2023 г.)

  1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на:
  2. Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за XII клас за профилирана подготовка по учебните предмети информатика и чужд език – испански език, немски език и френски език за постигане на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка и на проекти на учебници за V и за VI клас по учебния предмет религия (неконфесионално обучение) – Приложение № 6 към настоящата заповед.

Кодове на проекти на учебници по информатика (профилирана подготовка за XII клас)
Kод на проект на учебник по чужд език - испански език за постигане на ниво B1.1 по общата европейска езикова рамка (профилирана подготовка за XII клас)
Kод на проект на учебник по чужд език - немски език за постигане на ниво B1.1 по общата европейска езикова рамка (профилирана подготовка за XII клас)
Kод на проект на учебник по чужд език - френски език за постигане на ниво B1.1 по общата европейска езикова рамка (профилирана подготовка за XII клас)
Кодове на проекти на учебници по религия (неконфесионално обучение) (публ. 13.09.2023 г.)Заповед № РД09-1318/ 29.06.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на: (публ. 30.06.2023 г.)

Кодове на проектите на учебници по религия (християнство-православие) (публ. 30.06.2023 г.)


ПРОЦЕДУРИ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ

ГРАФИЦИ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ
Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

СПИСЪЦИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения