Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Проект „EQAVET: VIREO 2 PILOT“

Проект № 609397-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-EQAVET-NRP „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+

Информация за проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“ – „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+

Цели и основни дейности

Пилотен модел за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение (публ. 05.04.2021 г.)

Европейски практики за проследяване на реализацията на завършилите ПОО (публ. 24.11.2020 г.)

Презентация на проект „Пилотен модел за проследяване на реализацията на завършилите ПОО“ (публ. 24.11.2020 г.)

Прототип на система за проследяване на завършилите професионално образование и обучение (публ. 24.11.2020 г.)

GoTop