Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Постановление за допълнение на ПМС № 64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на РУО

(публикувано 21.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 20.04.2023 включително

Проект на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

(публикувано 17.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на правилник могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 18.04.2023 включително

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май-юни на учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 17.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]   

до 18.04.2023 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2023/2024 година

(публикувано 16.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected]

до 18.04.2023 включително

Проект на Заповед за изменение на заповедта за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година

(публикувано 14.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 13.04.2023 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

(публикувано 10.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 10.04.2023 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на факултет „Стопанско управление“ в структурата на Лесотехническия университет – София

Проект на типов учебен план по специалност код 8400102 „Корабоводене-речно” от професия код 840010 „Корабоводител” от професионално направление код 840 „Транспортни услуги”

(публикувано 08.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.04.2023 включително

Проект на заповед за утвърждаване на правила за организация на дейностите по приемане на ученици в V и VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием и на ученици в XI клас по допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища за учебната 2023 - 2024 година

(публикувано 07.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Организация и контрол“ на e-mail: [email protected] 

до 06.04.2023 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии

(публикувано 24.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.03.2023 включително

Проект на заповед за изменение на заповедта за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2022 – 2023 година

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

(публикувано 10.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Националната изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 13.03.2023 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на РМС за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите

В проведената в периода от 07.02.2023 г. до 09.03.2023 г. вкл. обществена консултация по Проект на Решение на Министерски съвет за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.03.2023 г.)


(публикувано 07.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси“ на e-mail: [email protected] 

до 09.03.2023 включително

Проекти на учебни програми от професионално направление 762 „Социална работа и консултиране”

(публикувано 03.02.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 06.03.2023 включително

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство

В проведените в периода от 17.01.2023 г. до 16.02.2023 г.  вкл. обществени консултации по по проект на Постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 02.03.2023 г.)


(публикувано 17.01.2023 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected]

до 16.02.2023 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професия

В проведените в периода от 11.01.2023 г. до 10.02.2023 г.  вкл. обществени консултации по проекти на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Лютиер“ и Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по автоматизация“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 20.02.2023 г.)


(публикувано 11.01.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 10.02.2023 включително

Проект на заповед

(публиквуано 21.12.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, на e-mail: [email protected]  и/или [email protected] 

до 20.01.2023 включително

Проекти на национални изпитни програми за професионално направление 863 „Военно дело и отбрана“

(публикувано 19.12.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на национални изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 18.01.2023 включително

Проект на Заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в XI клас на места по допълнителния държавeн план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023 – 2024 година

Проект на заповед за утвърждаване на учебно-изпитни програми за проверка на способностите във връзка с приема на ученици в VIII клас на места по държавния план-прием в неспециализираните държавни и общински училища за учебната 2023 – 2024 година

Проект на Постановление за приемане на актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2023/2024 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2023/2024 година

(публикувано 09.12.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  и [email protected]

до 09.01.2023 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

(публикувано 28.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 29.12.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Проекти на типови учебни планове за специализирана подготовка за училищата по изкуства и за училищата по култура

(публикувано 22.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 22.12.2022 включително

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии

В проведената в периода от 21.11.2022 г. до 21.12.2022 г.  вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Ветеринарен техник“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.02.2023 г.)


В проведените в периода от 21.11.2022 г. до 21.12.2022 г.  вкл. обществени консултации по проекти на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор на компютърни системи“ и Наредба за придобиване на квалификация по професията „Техник на компютърни системи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 22.12.2022 г.)


(публикувано 21.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.12.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“

В проведената в периода от 17.11.2022 г. до 19.12.2022 г.  вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 21.12.2022 г.)


(публикувано 17.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.12.2022 включително

Проект на Наредба за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии:

В проведената в периода от  16.11.2022 г. до 16.12.2022 г.  вкл. обществена консултация по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Фермер“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 07.02.2023 г.)


В проведените в периода от 16.11.2022 г. до 16.12.2022 г.  вкл. обществени консултации по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 19.12.2022 г.)


(публикувано 16.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.12.2022 включително

Проект на Решение за изменение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

Проект на учебна програма за профилирана подготовка по китайски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво B1.1

(публикувано 14.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.12.2022 включително

Проект на учебна програма по корейски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво A1 (общообразователна подготовка)

(публикувано 14.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.12.2022 включително

Проекти на учебни програми по норвежки език

(публикувано 11.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.12.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+