Проекти на документи

Начало » Документация » Проекти на документи

Проект на Решение на Министерския съвет за актуализиране на Националната карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

Проекти на типови учебни планове за специализирана подготовка за училищата по изкуства и за училищата по култура

(публикувано 22.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 22.12.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Електротехник“

(публикувано 18.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 19.12.2022 включително

Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Оперативен счетоводител“

(публикувано 17.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.12.2022 включително

Проект на Наредба за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти, по степени на обучение и по професионални направления

(публикувано 16.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 16.12.2022 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професии:

(публикувано 16.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.12.2022 включително

Проект на Решение за изменение на Националната научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС)“

(публикувано 15.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения проекта могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: [email protected]

до 15.12.2022 включително

Проект на учебна програма за профилирана подготовка по китайски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво B1.1

(публикувано 14.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.12.2022 включително

Проект на учебна програма по корейски език за постигане на ниво, еквивалентно на ниво A1 (общообразователна подготовка)

(публикувано 14.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] 

до 14.12.2022 включително

Проекти на учебни програми по норвежки език

(публикувано 11.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected]

до 12.12.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на План за действие за периода 2022-2024 година към Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021-2030)

(публикувано 09.11.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на Плана могат да бъдат изпращани към отдел „Политики за стратегическо развитие“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 09.12.2022 включително

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

(публикувано 28.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на email: [email protected] 

до 28.11.2022 включително

Проект на Решение на МС за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 година

(публикувано 27.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 28.11.2022 включително

Проект на Решение на МС за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022/2023 година

(публикувано 27.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]  и [email protected] 

до 28.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проекти на Национални изпитни програми за придобиване на 3 СПК за специалности:

(публикувано 25.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на националните изпитни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 24.11.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професия 811030 „Камериер“

Бележки, становища и предложения по проектите на документите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

(публикувано 18.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 17.11.2022 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 18.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.11.2022 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 17.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 16.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма (НИП) за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проект на Наредба за Регистъра на висшите училища

Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалност код 6210102 „Зеленчукопроизводство“

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 237 от 19.03.2021 г. на Министерски съвет

В проведените в периода от 05.10.2022 г. до 04.11.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 237 от 19.03.2021 г. на Министерски съвет за приемане на Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 08.11.2022 г.)


(публикувано 05.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 04.11.2022 включително

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г.

(публикувано 03.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 02.11.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 03.10.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.11.2022 включително

Проекти на национални изпитни програми (НИП) за специалности:

(публикувано 29.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на НИП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 31.10.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми за професионално направление код 346 „Секретарски и административни офис дейности”

(публикувано 27.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 27.10.2022 включително

Проекти на Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация за специалности:

Проекти на учебни програми за професионалното направление код 541 „Хранителни технологии“

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.10.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на втора степен на професионална квалификация

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии, както следва:

В проведените в периода от 12.09.2022 г. до 12.10.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Болногледач“ и проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Монтьор по комуникационни системи“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 24.10.2022 г.)


(публикувано 12.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на наредби могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 12.10.2022 включително

Проект на Наредба за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации

В проведените в периода от 08.09.2022 г. до 10.10.2022 г. вкл. обществени консултации по проект на Наредба за Регистъра на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза вид „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 11.10.2022 г.) 


(публикувано 08.09.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 10.10.2022 включително

Проект на Национална изпитна програма

(публикувано 07.09.2022 г.)
Бележки по проекта на Национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.10.2022 включително

Проект на учебна програма за специфична професионална подготовка

Проект на Национална изпитна програма за провеждане на държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация

Проекти на учебни програми за отраслова професионална подготовка

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет:

(публикувано 31.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за специфична професионална подготовка за професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Проекти на наредби за придобиване на квалификация по професии, както следва:

В проведените в периода от 30.08.2022 г. до 29.09.2022 г. вкл. обществени консултации по Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Шивач“, Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Работник в производство на облекло“ и Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професия „Портиер-пиколо“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 06.10.2022 г.) 


(публикувано 30.08.2022 г.)

Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за специалност „Ядрена енергетика“ от професионалното направление код 522 „Електротехника и енергетика“

(публикувано 29.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 28.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за професионалното направление код 522 „Електротехника и енергетика“

(публикувано 26.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на  учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 26.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за професионална подготовка за професионалното направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на образованието и науката

Проекти на учебни програми

(публикувано 24.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 23.09.2022 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 23.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на учебния план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 22.09.2022 включително

Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 228 на Министерския съвет от 20 май 1997 г.

Проект на типов учебен план

(публикувано 22.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 21.09.2022 включително

Проект на Национален спортен календар на МОН за учебната 2022/2023 година

(публикувано 19.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 19.09.2022 включително

Проект на типов учебен план за професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 16.09.2022 включително

Проект на типов учебен план

(публикувано 16.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 15.09.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение

В проведената в периода от 16.08.2022  г. до 15.09.2022 г. включително обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и професионалното обучение на Кралство Испания за сътрудничество относно паралелките с училищен учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на испански език в българските профилирани гимназии и средни училища НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 03.10.2022 г.)


(публикувано 16.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани в дирекция „Международно сътрудничество“ на e-mail: [email protected] 

до 15.09.2022 включително

Проект на Заповед за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за II клас по италиански език

(публикувано 15.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2022 включително

Проект на национална изпитна програма (НИП) за специалност код 2130301 „Полиграфия“ от професия код 213030 „Полиграфист“

(публикувано 15.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебна документация могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.09.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 12.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“

(публикувано 12.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебните програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 12.09.2022 включително

Проект на учебна програма по професии от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публикувано 11.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 12.09.2022 включително

Проект на Националния календар за изяви по интереси на децата

(публикувано 11.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected]

до 12.09.2022 включително

Проект на Заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за I клас или за първа година на обучение до VII клас или до седма година на обучение в избираемите учебни часове и/или във факултативните учебни часове по майчин език

Проект на учебна програма за направление 346 „Секретарски и административни офис дейности“

(публикувано 10.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектa на могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 09.09.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 1.06.2022 г.

В проведената в периода от 10.08.2022 г. до 09.09.2022 г. включително обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за изменение на Решение № 363 на Министерския съвет от 01.06.2022 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2022 – 2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 12.09.2022 г.)


(публикувано 10.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на РМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“, e-mail: [email protected]

до 09.09.2022 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професионално направление 345„Администрация и управление“

(публикувано 08.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 07.09.2022 включително

Проекти на типови учебни планове (ТУП) за

(публикувано 08.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на ТУП могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 07.09.2022 включително

Проекти на учебни планове и програми за специалностите от професионални направления:

(публикувано 03.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 02.09.2022 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 02.08.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 01.09.2022 включително

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Проекти на учебни програми по специалност код 5240301 „Осигуряване на продуктова информация“ от професия код 524030 „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“ от професионално направление код 524 „Химични продукти и технологии“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на учебни програми по специалност код 5440102 „Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии“ от професия код 544010 „Минен техник“ от професионално направление код 544 „Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на учебни програми в професионално направление код 521 "Машиностроене, металообработване и металургия“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на учебни програми за професия код 582030 “Строител“ и за професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проект на Постановление Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Проекти на учебни програми

(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 29.08.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за изменение на национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“ и „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина"

В проведената в периода от 29.07.2022 г. до 29.08.2022 г. включително обществена консултация по проект на решение на МС за  изменение на национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, одобрена с Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. и национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед), одобрена с Решение № 658 на Министерския съвет от 2018 г. и актуализирани с Решение № 900 на Министерския съвет от 2020 г. НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 05.09.2022 г.) 


(публ. 29.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция "Наука" на e-mail: Весела Василева [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове, учебни програми и национална изпитна програма

(публ. 28.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове, учебни програми и национална изпитна програма могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по български език и литература

(публ. 28.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 29.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

Kонцепция за промени в Закона за висшето образование за обединяване на висши училища в Република България

(публикувано 27.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] 

до 30.09.2022 включително

Проект на Концепция за Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите

(публикувано 26.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] 

до 10.10.2022 включително

Проекти на учебни програми

(публикувано 25.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]  

до 24.08.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина по Български език и литература

(публикувано 25.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected]  и [email protected]

до 24.08.2022 включително

Проекти на заповеди за учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 25.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани, както следва:
График учебно време 2022-2023 г. и График ДЗИ 2022-2023 г. на e-mail: [email protected] 
График за приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища 2023 – 2024 година на e-mail: [email protected] 
График за проверка на способностите 8. и 11. клас 2022-2023 г. на e-mail: [email protected] и [email protected] 
Графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 – 2023 година и График НВО на e-mail: [email protected]
График за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността на e-mail: [email protected] 

до 24.08.2022 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план

Проекти на учебни програми за специалности от професионални направления с код 482 „Приложна информатика“

(публикувано 21.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2022 включително

Проекти на учебни програми за специалности от професионални направления с код 343 „Финанси, банково и застрахователно дело“

Проекти на учебни програми за специалности от професионални направления код 341 „Търговия на едро и дребно“

(публикувано 21.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение" на e-mail: [email protected] 

до 22.08.2022 включително

Проект на заповед за определяне на дати за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия август – септември на учебната 2021 – 2022 година

Проекти на учебни програми

(публикувано 18.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 19.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове

(публикувано 18.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 17.08.2022 включително

Проекти на типови учебни планове и учебни програми

(публикувано 14.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 15.08.2022 включително

Проект на типови учебни планове

(публикувано 11.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 10.08.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година

В проведената в периода от 06.07.2022 г. до 05.08.2022 г. включително обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.08.2022 г.) 


(публикувано 06.07.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ e-mail: [email protected] 

до 05.08.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по религия (неконфесионално обучение)

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 283 на МС от 19.08.2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование

Проект за Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина;

В проведената в периода от 21.06.2022 г. до 21.07.2022 г. включително обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 25.07.2022 г.) 


(публикувано 21.06.2022 г.)

Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ на e-mail: [email protected]; [email protected] 

до 21.07.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници по учебния предмет хореография

(публикувано 20.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 20.07.2022 включително

Проект на Решение за одобряване максималния размер на новите държавни гаранции за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

В проведената в периода от 17.06.2022 г. до 18.07.2022 г. включително обществена консултация по проекта, на Портала
за обществени консултации, както и на посочената на интернет страницата на Министерството на образованието и
науката електронна поща, НЕ са постъпили коментари и становища (публ. 22.07.2022 г.)


(публикувано 17.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Финанси” на e-mail: [email protected] 

до 18.07.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници

(публикувано 15.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail: [email protected] 

до 15.07.2022 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

В проведената в периода от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г. вкл. включително обществена консултация Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за придобиване на квалификация по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.07.2022 г.)


(публикувано 14.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 14.07.2022 включително

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В проведената в периода от 14.06.2022 г. до 14.07.2022 г. вкл. включително обществена консултация по Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (приет с ПМС № 277 от 2013 г.); ПМС № 13/31.01.2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката) НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 15.07.2022 г.)


(публикувано 14.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Правна“ на e-mail: [email protected] 

до 14.07.2022 включително

Проект на заповед за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебни комплекти за III клас и за IV клас по учебния предмет чужд език – италиански език

(публикувано 03.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на заповед могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  [email protected] 

до 04.07.2022 включително

Проект на учебна програма за дневна форма на обучение за специфична професионална подготовка по учебен предмет учебна практика (публ. 03.06.2022 г.)

Проект на Наредба за за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“

В проведената в периода от 03.06.2022 г. до 04.07.2022 г. включително обществена консултация по Проект на Наредба за придобиване на квалификация по професията „Работник в дървообработването“ НЕ са постъпили бележки и предложения по проекта. (публ. 06.07.2022 г.)


(публикувано 03.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на наредба могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 04.07.2022 включително

Проекти на типови учебни планове по специалност

(публикувано 01.06.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на типовите учебни планове могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 01.07.2022 включително

Проект на типов учебен план по специалност код 2150602 „Декоративни скални облицовки” от професия код 215060 „Каменоделец”

Бележки, становища и предложения по проекта на типов учебен план могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 01.07.2022 включително

Проекти на типови учебни планове по специалности:

(публикувано 31.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected] 

до 30.06.2022 включително

Проекти на заповеди за откриване на процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и на учебни комплекти по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, обучаващи се в специални училища по следните учебни предмети:

(публикувано 30.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат изпращани към дирекция „Учебници и училищна документация“ на e-mail:  [email protected] 

до 29.06.2022 включително

Проект на Наредба за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на списък на работодателите, които имат право да сключват договори по реда на чл. 95а, ал. 1 от Закона за висшето образование през учебната 2022 – 2023 година

(публикувано 23.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“, e-mail: [email protected] 

до 24.06.2022 включително

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план

(публикувано 23.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Приобщаващо образование“, e-mail: [email protected]

до 22.06.2022 включително

Проекти на Наредби за придобиване на квалификация по професиите:

В проведената в периода от 16.05.2022 г. до 15.06.2022 г. вкл. обществена консултация по проектите на Наредби за придобиване на квалификация по професии „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ и „Техник-металург“ НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 24.06.2022 г.)


(публикувано 16.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани към дирекция „Професионално образование и обучение“ на e-mail: [email protected]

до 15.06.2022 включително

Проект на Постановление на МС за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж – София, в структурата на Техническия университет – София

В проведената в периода от 11.05.2022 г. до 10.06.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на постановление на Министерския съвет за преобразуване на Обединения технически колеж – София, и Техническия колеж – Казанлък, в Технически колеж в структурата на Техническия университет – София НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 13.06.2022 г.)


(публикувано 11.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 10.06.2022 включително

Проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022-2025

В проведената в периода от 10.05.2022 г. до 09.06.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Националната програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ (НППИ) 2022-2025 г. НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 14.06.2022 г.)


(публикувано 10.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Наука” на e-mail: [email protected]

до 09.06.2022 включително

Проект на заповед

(публикувано 04.05.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа” на e-mail: [email protected]

до 03.06.2022 включително

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на критерии, показатели и методика за атестиране на академичния състав в държавните висши училища

(публикувано 28.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2022 включително

Проект на постановление на Министерски съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна

В проведената в периода от 28.04.2022 г. до 30.05.2022 г. вкл. обществена консултация по проект на постановление на Министерски съвет за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономически университет – Варна НЕ са постъпили бележки и предложения. (публ. 03.06.2022 г.)


(публикувано 28.04.2022 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта на ПМС могат да бъдат изпращани към дирекция „Висше образование“ на e-mail: [email protected] 

до 30.05.2022 включително

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+