Архив "Стратегически документи"

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи » Архив "Стратегически документи"

Архив


ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Идеи за развитието и използването на ИИ в образованието и науката в Република България (публ. 25.09.2020 г.)


Отчет за дейността на Министерството на образованието и науката (ноември 2014 г. – декември 2016 г.)


Изпълнение на управленската програма на правителството в областта на образованието и науката (ноември 2014 г. – ноември 2016 г.)


Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

Добри практики за образователна интеграция


Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г. и план за действие

С Решение на Народното събрание от 26 февруари 2015 г. е приета Стратегия за развитие на висшето образование в Република България  за периода 2014-2020 г. Стратегията е обнародвана в Държавен вестник брой 18 от 10 март 2015


Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)


Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)


Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г.


Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри


Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 година


Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

Добри практики за изпълнение на политиките за намаляване на отпадането и преждевременното напускане на училище


На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект  „Популяризиране на ученето през целия живот в България" 2007-3865/001-001. Проектът се реализира съвместно от МОН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)

Стратегически документи за младежта на английски език

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения