Институт по философия и социология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по философия и социология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по философия и социология

Професионално направление: 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки
Докторска програма: Социология
Оценка: 9,03
Акредитацията е дадена на: 21.07.2022 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 28.02.2023 г.)

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на науката
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Теория на познанието
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 91,4

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Онтология
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Етика
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Естетика
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Логика
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на религията и религиознание
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,80

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на историята
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: История на философията
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Съвременни философски учения
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,05


Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,62

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Наукознание
Акредитация валидна до: 22.03.2022 г.
Оценка: 9,12


Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия
Акредитация валидна до: Не дава програмна акредитация
Оценка: 7,48

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения