Институт по овощарство - Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по овощарство - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по овощарство - Пловдив

Професионално направление: 6.2. Растителна защита, от област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Докторска програма: Растителна защита
Оценка: 8,90
Акредитацията е дадена на: 13.04.2023 г.
Срокът на валидност е до следващата акредитация съгласно графика по чл. 81, ал. 2 от ЗВО
(актуализирано 14.06.2023 г.)

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,71

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,23

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения