Нормативни документи

Начало » Приобщаващо образование » Нормативни документи


НАРЕДБА за приобщаващото образование
(обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; ...) (акт. 11.11.2020 г.)
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и министерството на земеделието, храните и горите за изпълнението на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 10.01.2020 г.)

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
(обн. - ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.) (публ. 30.03.2018 г., акт. 05.05.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
(обн. - ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 19.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 05.11.2019 г.) (публ. 07.11.2019 г.)

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн. - ДВ, бр. 87 от 05.11.2019 г.) (публ. 06.12.2019 г.)

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн. - ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието – Габрово (обн., ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (Обн. - ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.)

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция Наука и образвование за интелигентен растеж (ИА НОИР)
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения