Египет

Начало » Документация » Регистри » Международни договори за образователен, научен и културен обмен » Африка » Египет

Програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за периода 2012 – 2014 г.

обн.- ДВ, бр. 42 от 5.06.2012 г., в сила от 16.05.2012 г.

Срок на действие: Тази програма влиза в сила от датата на нейното подписване и е валидна за срок от три години, но ще се прилага и след изтичането на този срок до приемането на нова. С Решение № 252 на МС от 03.05.2017 г. е одобрен Проект на Изпълнителна програма за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието на Република България и Правителството на Арабска Република Египет като основа за водене на преговори

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения